KAPSAM:

  • Taşınabilir yoğunluk ve/veya nem ölçüm cihazları

YAPILACAK İŞLEM

GEREKLİ BELGELER

İLK LİSANS İŞLEMİ

1

Yeni radyasyon kaynağı

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)

2

Devir/satın alınan radyasyon kaynağı

(1), (2), (3), (4), (5), (6) , (7)

3

Lisans vize süresinin aşılması

(1), (2), (3), (4), (5), (6) , (7)

LİSANS VİZE İŞLEMİ (Süre Uzatımı)

4

Lisans vize süresi içinde

(1), (2), (8), (10)

LİSANS BELGESİ ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK İŞLEMİ

5

Kuruluş unvanının değişmesi

(1), (2), (5), (9), (10)

6

Radyasyondan korunma sorumlusunun (RKS) değişmesi

(1), (2), (3), (4), (9), (10)

7

Lisans belgesi üzerindeki adresin, belediye vb. tarafından değiştirilmesi

(1), (2), (9), (10), (11)

LİSANS BELGESİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ İŞLEMİ

8

Lisans belgesinin kaybolması

(1), (2), (9)

LİSANS İPTAL İŞLEMİ

9

Radyasyon kaynağının satış veya devrinin yapılması

(1), (10), (12)

10

Radyoaktif kaynak veya radyoaktif kaynak içeren cihazın mahrecine gönderilmesi

(1), (10), (13)

11

Radyoaktif kaynak veya radyoaktif kaynak içeren cihazın atık tesisine gönderilmesi

(1), (10), (14)

MÜRACAAT BELGELERİ

(1) Dilekçe (Örnek dilekçe için buraya tıklayınız.)

(2) Başvuru formu (Forma ulaşmak için buraya tıklayınız.)

(3) Kuruluş bünyesinde radyasyondan korunma sorumlusu (RKS) olarak görev yapacak kişinin fen bilimleri veya mühendislik fakültesi lisans diploması sureti ve “Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma (EURK)” (Dipnot I) konusunda Kurumca düzenlenen sınavda başarılı olduğuna dair belge sureti

(4) Tehlike Durum Planı

(5) Lisans başvurusu yapan;

            a) Gerçek kişi ise vergi levhası sureti

            b) Özel kuruluş ise güncel ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası sureti

            c) Dernek ve vakıf ise ana kuruluşu gösteren belge

(6) Mobil/taşınabilir, radyoaktif kaynak içeren cihazların taşımasında kullanılan taşıma kapları için (GPS/GSM vb.) paket takip hizmeti  alınması ve hizmeti veren kuruluşun açık adı adresi ile anlaşma yapıldığına dair sözleşmenin örneği,

(7) Lisans ücretinin (2.320TL/cihaz başına) yatırıldığını gösteren makbuz veya dekont sureti

(8) Vize ücretinin (1.160TL/cihaz başına) yatırıldığını gösteren makbuz veya dekont sureti

(9) Belge düzenleme ücretinin (580TL/cihaz başına) yatırıldığını gösteren makbuz veya dekont sureti

(10) Lisans belgesi aslı

(11) Adres değişikliği ile ilgili belediye vb. kuruluştan alınan belge sureti

(12) Radyasyon kaynağının satış veya devrinin yapıldığı kuruluşun adı, açık adresi ve gerekli irtibat numaralarının belirtildiği dilekçe

(13) Radyoaktif kaynak veya radyoaktif kaynak içeren cihazın mahrecine gönderildiğini gösteren belge (konşimento vb.)

(14) ÇNAEM- Düşük Düzeyli Radyoaktif Atık Birimi tarafından düzenlenen radyoaktif atık teslim tutanağının sureti

DİPNOTLAR:

(I) Radyasyondan Korunma Kursları hakkında bilgi ve başvuru belgelerine Kurs Başvuruları sayfasından ulaşılabilir. (Radyasyondan Korunma Eğitimlerinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar)