Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 45 inci bölümünün 645 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan;

1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak.

2) Nükleer enerji, radyasyon ve hızlandırıcı teknolojilerinin ülke yararına kullanılmasında izlenecek ulusal politika ve strateji önerileri taslağını hazırlamak.

3) Nükleer enerji, radyasyon ve hızlandırıcı teknolojilerine yönelik Kurumun yıllık ve beş yıllık araştırma ve geliştirme programlarını hazırlamak.

4) Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile özel sektörün, nükleer enerji, radyasyon ve hızlandırıcı teknolojileri ile ilgili olarak malzeme, ekipman ve yazılım dahil olmak üzere, araştırma, geliştirme, yenilik, tasarım, teknoloji edinme, üretim, test ve yerlileştirme faaliyetlerine katılımını sağlayacak teşvik ve destek sistemleri oluşturmak ve uygulamak.

5) Bilgi işlem faaliyetlerini yürütmek.

6) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

görevlerini yerine getirmektedir.

 Yukarıda belirtilen görevlerin dışında Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca;

  1.  TS EN ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemleri: Şartlar Standardı doğrultusunda Kurumda Kalite Yönetim Sisteminin kurulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmaları koordine etmek.
  2.  Elektronik Kamu Bilgi Yönetimi Sistemi (KAYSİS) kapsamında; Hizmet Envanteri Veri Tabanı (HEVT) ve Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT) çalışmaları ile Standart Dosya Planı çalışmalarını koordine etmek.
  3.  Vatandaşa sunulan hizmetlere ilişkin yürütülen e-devlet çalışmalarını koordine etmek.

görevlerini de yerine getirmektedir.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları, aşağıda belirtilen 6 şube müdürlüğü aracılığıyla yerine getirmektedir.

  • Stratejik Yönetim ve Planlama Şubesi Müdürlüğü,
  • İş Geliştirme ve Kalite Ölçütleri Şubesi Müdürlüğü,
  • Mali Hizmetler Şubesi Müdürlüğü,
  • İç Kontrol Şube Müdürlüğü,
  • Teşvik ve Destek Hizmetleri Şubesi Müdürlüğü,
  • Bilgi İşlem Şubesi Müdürlüğü.

Raporlar ve Tablolar