KAPSAM:

·         Lineer Hızlandırıcı, Tomoterapi, X-Işını Tedavi Cihazları,

·         Teleterapi, Brakiterapi, Gama Knife, Cyberknife Cihazları,

·         Simülatör, CT Simülatör Cihazları,

·         Kapalı Kaynak Uygulamalarının (prostat, göz vb.) Yapıldığı Ameliyathaneler

 

YAPILACAK İŞLEM

GEREKLİ BELGELER

İLK LİSANS İŞLEMİ

1

Yeni radyasyon kaynağı

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10)

2

Devir/satın alınan radyasyon kaynağı

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10)

3

Lisans vize süresinin aşılması

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10)

4

Yer değişikliği yapılmış radyasyon kaynağı

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (13)

LİSANS VİZE İŞLEMİ (Süre Uzatımı)

5

Lisans vize süresi içinde

(1), (2), (7), (11), (13)

LİSANS BELGESİ ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK İŞLEMİ

6

Kuruluş unvanının değişmesi

(1), (2), (8), (12), (13)

7

Radyasyondan korunma sorumlusunun (RKS) değişmesi

(1), (2), (3), (4), (12), (13)

8

Adres belediye vb. tarafından değiştirilmesi

(1), (2), (12), (13), (14)

LİSANS BELGESİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ İŞLEMİ

9

Lisans belgesinin kaybolması

(1), (2), (12)

LİSANS İPTAL İŞLEMİ

10

Radyasyon kaynağının satış veya devrinin yapılması

(1), (13), (15)

11

Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazının kullanım dışı yapılarak depoya kaldırılması

(1), (13), (16)

12

Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazının hurdaya (HEK’e) ayrılması

(1), (13), (17)

13

Radyoaktif kaynak veya radyoaktif kaynak içeren cihazın mahrecine gönderilmesi

(1), (13), (18)

14

Radyoaktif kaynak veya radyoaktif kaynak içeren cihazın atık tesisine gönderilmesi

(1), (13), (19)

MÜRACAAT BELGELERİ

(1) Dilekçe (Örnek dilekçe için buraya tıklayınız.)

(2) Başvuru Formu (Forma ulaşmak için buraya tıklayınız.)

(3) Radyasyondan korunma sorumlusu (RKS) olacak radyoterapi fizikçisinin (Dipnot I) almış olduğu eğitim belgesi sureti ve klinik tecrübesini gösteren özgeçmişi

(4) Tehlike Durum Planı

(5) Kapalı Kaynak Uygulamaları İçin İstenen Bilgiler (Dipnot II)

(6) Ünitenin yerleşim durumunu gösteren;

a) Brakiterapi, lineer hızlandırıcı, teleterapi ve benzeri cihazların bulunduğu üniteler için Kurumumuzdan alınmış ‘Proje Zırhlama Raporu’na göre hazırlanmış 1/100 ölçekli bir (1) adet onaylı mimari proje (Dipnot III)

b) Kapalı kaynak uygulamalarının (prostat, göz vb.) yapıldığı ameliyathaneler ve simülatör cihazlarının bulunduğu üniteler için cihazın yerleşim durumu, bitişik alanların (alt, üst ve yan) hangi amaçla kullanıldığını gösteren bir (1) adet kroki veya mimari proje

(7) Ünitede kullanılacak cihazlar için Kalite Uygunluk Belgesi (DipnotIV)

(8) Lisans başvurusu yapan;

            a) Gerçek kişi ise vergi levhası sureti

            b) Özel kuruluş ise güncel ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası sureti

            c) Dernek ve vakıf ise ana kuruluşu gösteren belge

(9) Lineer hızlandırıcı, kobalt-60, tomoterapi, gama bıçağı, brakiterapi veya siberbıçağı cihazları için, lisans başvurusu yapan özel kuruluş ise Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden cihaz planlaması kapsamınsa alınmış uygunluk yazısı

(10) Lisans ücretinin (2.320TL/cihaz başına)yatırıldığını gösteren makbuz veya dekont sureti

(11) Vize ücretinin (1.160TL/cihaz başına)yatırıldığını gösteren makbuz veya dekont sureti

(12) Belge düzenleme ücretinin (580TL/cihaz başına)yatırıldığını gösteren makbuz veya dekont sureti

(13) Lisans belgesi aslı

(14) Adres değişikliği ile ilgili belediye vb. kuruluştan alınan belge sureti

(15) Radyasyon kaynağının satış veya devrinin yapıldığı kuruluşun adı, açık adresi ve gerekli irtibat numaralarının belirtildiği dilekçe

(16) Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazının depoya kaldırıldığı yerin açık adresinin belirtildiği ve cihazın tekrar kullanımının planlanması durumunda lisans başvurusunda bulunulacağına dair dilekçe

(17) Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazının hurdaya (HEK’e) ayrıldığını gösteren tutanak sureti

(18) Radyoaktif kaynak veya radyoaktif kaynak içeren cihazın mahrecine gönderildiğini gösteren belge (konşimento vb.)

(19) ÇNAEM-Düşük Düzeyli Radyoaktif Atık Birimi tarafından düzenlenen radyoaktif atık teslim tutanağının sureti

DİPNOTLAR:

(I) Fizikçi, fizik mühendisi, sağlık fizikçisi veya nükleer enerji mühendisi unvanına sahip ve üniversitelerin fen bilimleri, sağlık bilimleri veya nükleer bilimler enstitülerinden en az birinden eğitim almak suretiyle bilim uzmanı, yüksek mühendis veya doktora derecesine sahip olanlardan;

  a) Konuya ilişkin lisansüstü eğitimini nükleer fizik, temel onkoloji, klinik onkoloji veya radyasyon onkolojisi bilim/anabilim dallarından birinde yapmış veya

            b) Lisansüstü eğitimini yukarıda belirtilen bilim/anabilim dallarının dışında yapmış olanlar Kurumumuzdan lisanslı bir radyoterapi tesisinde bilfiil ve en az bir yıl radyoterapi alanında (hasta dozimetrisi, tedavi planlaması, optimizasyon, kalite kontrol dahil olmak üzere kalite temini ve radyasyondan korunma konusunda) çalıştığını belgeleyecek şekilde radyoterapi fizikçisi ve tesis sorumlusu tarafından imzalanmış resmi hüviyetli belgeyi sunmalıdır.

(II) Kapalı kaynak uygulamalarının (prostat, göz vb.) yapıldığı ameliyathanelerden istenir.

(III) Lisans başvuru işlemlerinden önce ünite projesinin Kurumumuza gönderilerek Zırhlama Uygunluk Raporu alınması zorunludur. Zırhlama Uygunluk Raporu alınması için  ‘Radyoterapi Proje Başvuru Belgeleri ne bakınız.

(IV) CT simulatör ve kapalı kaynak uygulamalarının (prostat, göz vb.) yapıldığı ameliyathaneler için gerekmez.