KAPSAM:

  • Sabit x-ışını paket/bagaj kontrol cihazları
  • Mobil x-ışını patlayıcı tespit cihazları
  • Ni-63, Am-241, Ba-133, Sr-90 radyoaktif kaynaklı kaçak madde tespit dedektörleri

YAPILACAK İŞLEM

GEREKLİ BELGELER

İLK LİSANS İŞLEMİ

1

Yeni radyasyon kaynağı

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (16)

2

Devir/satın alınan radyasyon kaynağı

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (16)

3

Lisans vize süresinin aşılması

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (16)

4

Yer değişikliği yapılmış mobil olmayan radyasyon kaynağı

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (9), (16)

LİSANS VİZE İŞLEMİ (Süre Uzatımı)

5

Lisans vize süresi içinde

(1), (2), (7), (9)

LİSANS BELGESİ ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK İŞLEMİ

6

Kuruluş unvanının değişmesi

(1), (2), (4), (8), (9)

7

X-ışını paket kontrol cihazı dışındaki radyasyon kaynağının radyasyondan korunma sorumlusunun (RKS) değişmesi*

(1), (2), (3), (8), (9)

8

Adresin, belediye vb. tarafından değiştirilmesi

(1), (2), (8), (9), (10)

LİSANS BELGESİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ İŞLEMİ

9

Lisans belgesinin kaybolması

(1), (2), (8)

LİSANS İPTAL İŞLEMİ

10

Radyasyon kaynağının satış veya devrinin yapılması

(1), (9), (11)

11

Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazlarının kullanım dışı yapılarak depoya kaldırılması

(1), (9), (12)

12

Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazlarının hurdaya (HEK’e) ayrılması

(1), (9), (13)

13

Radyoaktif kaynak içeren cihazın mahrecine gönderilmesi

(1), (9), (14)

14

Radyoaktif kaynak içeren cihazın atık tesisine gönderilmesi

(1), (9), (15)

* X-ışını paket kontrol cihazlarının lisans belgesi üzerinde RKS bilgisi yer almadığından lisans belgesi üzerinde değişiklik işlemi yapılması gerekmemektedir. Ancak RKS değişikliği halinde (1), (2) ve (3) numaralı belgelerin Kurumumuza gönderilmesiyle RKS bilgilerinin güncellenmesi sağlanmalıdır.  

MÜRACAAT BELGELERİ

(1) Dilekçe (Örnek dilekçe için buraya tıklayınız.)

(2) Başvuru formu (Forma ulaşmak için buraya tıklayınız.)

(3) Radyasyondan korunma sorumlusu (RKS);

            a) X-ışını paket/bagaj kontrol cihazı ise

                     i.   Cihazın güvenli çalışma koşullarına ilişkin üretici/dağıtıcı firmadan alınacak eğitim belgesi sureti veya

                    ii.   Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan alınmış radyasyondan korunmaya ilişkin katılım veya başarı belgesi (Dipnot I) sureti

            b) Mobil x-ışını patlayıcı tespit cihazı ise Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma (EURK)" (Dipnot I) konusunda Kurumca düzenlenen sınavda başarılı olduğuna dair belge sureti

              c) Radyoaktif kaynaklı cihaz ise fen bilimleri veya mühendislik bölümü lisans diploması sureti veya Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma (EURK)" (Dipnot I) konusunda Kurumca düzenlenen sınavda başarılı olduğuna dair belge sureti

(4) Lisans başvurusu yapan;

            a) Gerçek kişi ise vergi levhası sureti

            b) Özel kuruluş ise güncel ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası sureti

            c) Dernek ve vakıf ise ana kuruluşu gösteren belge

            d) Apartman/Site/Plaza vb. yerler ise tanımlayıcı karar defteri sayfaları nüshası

(5) Mobil x-ışını patlayıcı tespit cihazları için güvenlik donanımı (Dipnot II)

(6) Lisans ücretinin (2.320TL/cihaz başına) yatırıldığını gösteren makbuz veya dekont sureti

(7) Vize ücretinin (1.160TL/cihaz başına) yatırıldığını gösteren makbuz veya dekont sureti

(8) Belge düzenleme ücretinin (580TL/cihaz başına) yatırıldığını gösteren makbuz veya dekont sureti

(9) Lisans belgesi aslı

(10) Adres değişikliği ile ilgili belediye vb. kuruluştan alınan belge sureti

(11) Radyasyon kaynağının satış veya devrinin yapıldığı kuruluşun adı, açık adresi ve gerekli irtibat numaralarının belirtildiği dilekçe

(12) Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazının depoya kaldırıldığı yerin açık adresinin belirtildiği ve cihazın tekrar kullanımının planlanması durumunda lisans başvurusunda bulunulacağına dair dilekçe

(13) Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazının hurdaya (HEK’e) ayrıldığını gösteren tutanak sureti

(14) Radyoaktif kaynak içeren cihazın mahrecine gönderildiğini gösteren belge (konşimento vb.)

(15) ÇNAEM- Düşük Düzeyli Radyoaktif Atık Birimi tarafından düzenlenen radyoaktif atık teslim tutanağının sureti

(16) Radyasyondan korunmayı sağlayıcı çalışma talimatları (X-Işını Paket Kontrol Cihazları İçin Radyasyon Güvenliği Kılavuzu)

DİPNOTLAR:

(I) Radyasyondan Korunma Kursları hakkında bilgi ve başvuru belgelerine Kurs Başvuruları sayfasından ulaşılabilir. (Radyasyondan Korunma Eğitimlerinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar)

(II) Lisans başvurusu akabinde Kurumumuzca yerinde yapılacak radyasyon kontrolü neticesinde gerekli görülmesi halinde, ilave donanım (radyasyon ölçüm cihazı, dozimetre, paravan vb.) istenilebilir. Belirlenecek donanımın temini akabinde lisans belgesi düzenlenir.