TAEK-ADYM, 19/02/2011 tarihli ve 27851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği’nin 4’üncü madde 2’nci fıkrasının “Bağlı ya da ilgili kurum ve kuruluşlarda Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri kurmaya bakanlar yetkilidir” hükmü çerçevesinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı’nın 05/04/2011 tarihli ve B.02.1.TAE.0.73.00.00.010–1615 sayılı Oluru ile teşkil edilmiştir.

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi; radyasyondan korunma standartlarıyla belirlenen sınırların üzerinde radyasyon dozu alınması veya radyoaktif bulaşmanın vuku bulmasına neden olabilecek ve acil müdahaleyi gerektiren, olağandışı “radyasyon acil durumları” çerçevesinde, acil durum müdahale koordinasyonu ile ilgili kurumsal sorumlulukların yerine getirilmesi amacı ile faaliyet göstermektedir.

ADYM Salon

Herhangi Bir Radyasyon Acili Durumunda Müdahale Hedefleri:

 • Sahada, insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesi veya azaltılması,

          -    Beklenen (deterministik) sağlık etkileri oluşma olasılığının azaltılması,

          -    Tahmini / olası (stokastik) sağlık etkileri oluşma olasılığının azaltılması,

 • Kontrolün yeniden sağlanması,

 • Çevre ve varlıkların korunması.

ADYM Tarafından Yürütülen Düzenli Faaliyetler

 • TAEK bünyesinde, radyasyon acil durumları ile ilgili mevzuatın hazırlanmasını ve gerektiğinde güncellenmesini sağlamak,

 • Radyasyon acil durumlarında alınabilecek koruyucu önlemleri, yapılacak faaliyetleri ve diğer ayrıntılı bilgileri içeren kılavuz, prosedür, talimat ve dokümanların ilgili Daire ve Merkezlerle işbirliği içerisinde hazırlanmasını sağlamak,

 • Radyasyon acil durumlarında ihtiyaç duyulabilecek veri, teknik bilgi ve dokümanları temin etmek ve hazır bulundurmak,

 • ADYM bünyesindeki cihaz, araç, gereç ve malzemenin bakım, muhafaza ve idamesini sağlamak, haberleşme araçlarının düzenli olarak kontrollerinin ve testlerinin yapılmasını sağlamak,

 • Radyasyon acil durumlarında kullanılacak ölçüm ve örnek alma cihaz ve donanımlarının tespiti ve temini konusunda koordinasyonu sağlamak, cihazların envanterini tutmak, bakım ve kalibrasyonlarının yapılmasını sağlamak,

 • Acil Durum Değerlendirme ve Müdahale Ekipleri (ADME) tarafından kullanılacak koruyucu malzemelerin tespiti, temini ve dağıtımını sağlamak,

 • Değerlendirme Grupları, Basın ve Halkla İlişkiler Grubu ve ADME’de yer alacak uzmanlarla ilgili gerekli bilgileri içeren listeleri güncel halde hazır bulundurmak,

 • Radyasyon acil durumlarında görev alacak personelin bilgilendirilmesi için ilgili Daire Başkanlıkları ve Merkez Müdürlükleri ile koordineli olarak eğitim programları, seminerler ve tatbikatların yapılmasını sağlamak,

 • Erken uyarı ve tespit sistemleri (Radyasyon Erken Uyarı Sistemi Ağı - RESA, Radyasyon İzleme Sistemi - RİS) ve Çevresel ve Atmosferik Dağılım Modelleme Sistemi (ÇADMS) vd. sistemler ile ilgili koordinasyon faaliyetlerini yürütmek, sistemleri işletmek, veri ve sonuçları değerlendirmek veya değerlendirilmesini sağlamak,

 • RESA sisteminin kontrolünü, ölçüm sonuçlarının takibini, değerlendirilmesini, arızaların tespitini ve giderilmesini sağlamak,

 • İkili veya çok taraflı erken bildirim sözleşmeleri, Acil Yardım Sözleşmeleri, IAEA USIE, ilgili uluslararası sistemler, programlar ve veri bankaları (INES, ECURIE, EURDEP vs.) ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak,

 • Yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili kuruluşlarla gerekli haberleşme belgelerini hazırlamak, hazır bulunmasını sağlamak,

 • Uluslararası kuruluşların (NATO, OECD-NEA, IAEA, vb.) nükleer ve radyolojik acil durumların yönetilmesi ile ilgili çalışmalarını takip etmek, gerektiğinde TAEK’in ortak faaliyet ve tatbikatlara iştirak etmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak,

 • Olayın niteliğine göre ilgili Daire Başkanına bilgi aktarmak ve Daire Başkanı/Başkanları ile koordineli olarak faaliyetleri yürütmek, gerektiğinde Başkan veya Başkan Yardımcısının bilgisi dâhilinde Merkez Müdürlerini ve Daire Başkanlarını toplantıya davet ederek acil durumun yönetimi konusunda TAEK Başkanına öneride bulunmak,

 • İlgili bakanlık, kurum ve kuruluşlara bilgi aktarmak, öneri sunmak, yetkisi dâhilinde olan faaliyetleri yürütmek, ilgili kuruluşlar ile gerektiğinde faaliyetlerin tümünü veya bir bölümünü yönetmek veya yönetilmesine katkıda bulunmak,

 • Küçük çaplı acil durumlarda gelişmeleri takip etmek, konu hakkında ilgili TAEK birimlerini bilgilendirmek ve gerektiğinde ilgili Daire ve Merkezlerle koordineli olarak ADME’leri görevlendirmek,

 • Ölçüm ve analiz faaliyetlerini koordine etmek veri toplanmasını, işlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak ve kayıt altına almak

 • Gerekli görülen durumlarda radyasyon düzeyleri, alınacak önlemler ve yapılması gereken faaliyetler gibi konuların basın ve yayın organları aracılığıyla halka duyurulmasını sağlamak. Basın toplantısı, TV ve radyo oturumlarına katılacak kişilerin kullanımı için gerekli bilgi ve belge desteği sağlamak,

 • Gerekli durumlarda, tehlike haberlerinin halka ve ilgili kurumlara duyurulması için mevcut ikaz, alarm ve uyarı sistemlerinin kullanımını sağlamak,

 • Olaylarla ilgili gelişmeleri, yapılan faaliyetleri ve sonuçlarını içeren raporları gerektiğinde ilgili Daire Başkanlıkları, Merkez Müdürlükleri ve Değerlendirme Grubu ile işbirliği içerisinde hazırlamak, dağıtımını yapmak,

 • Gerektiğinde ADME personelini görevlendirmek ve ilgili Daire Başkanını ve Merkez Müdürünü görevlendirme hakkında bilgilendirmek.

 • Nükleer ve radyolojik olay ve kazalara ilişkin durumlarda bildirim yapılmasına olanak sağlamak amacıyla, 24 saat hizmet veren 444 TAEK (444 8235) numaralı telefon hattının kesintisiz yanıtlamak,

 • Nükleer ve radyolojik kazalara müdahale ve yönetim konusunda, ulusal ve uluslararası boyutta tatbikatlara katılım sağlamak,

 • Nükleer ve radyoaktif madde kaçakçılığı kapsamında intikal eden olayların yönetimini ve sahipsiz radyoaktif kaynaklar konusunda koordinasyon faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,

TAEK Radyasyon Erken Uyarı Sistemi Ağından Alınan En Yüksek Çevresel Gama Doz Hızları Harita Üzerinde Dağılımı