SANAEM Tanıtım KitabıSarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (SANAEM) Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna (TAEK) bağlı olarak 25862 sayılı Resmi Gazete kararına göre 01.07.2005 tarihinde Ankara Kazan Sarayköy’de kurulmuştur.

02/07/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK'nın 119 uncu maddesi ile 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanununun 1 ila 14 üncü maddeleri ve 16 ila 19 uncu maddeleri ile ek 1 inci maddesi ve geçici 1 ila 4 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmış, 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 640-650 nci maddeleri Kurumumuzun kuruluşu, işleyişi, görev yetki ve sorumlulukları yeniden belirlenmiş olup Kurumumuzda; Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Radyoaktif Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Radyasyon ve Hızlandırıcı Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Denetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı hizmet birimleri kurulmuştur. Takibinde TAEK  "Organizasyon Şeması" T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca onaylanmıştır. Bu kapsamda 2018/1 Nolu Genelge ile Başkan ve Başkan Yardımcılarının görev dağılımı yeniden düzenlenmiş ve 2018/2 Nolu Genelge ile de Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü personeli yeni kurulan Radyasyon ve Hızlandırıcı Teknolojileri Dairesi (RHTD) Başkanlığı'na halen bulundukları kadro ve dereceleri ile görevlendirilmişlerdir. 2018/2 Nolu Genelge doğrultusunda mevcut personel, RHTD Başkanlığı altında kurulan 4 adet şube müdürlüklerinde (Ürün ve Hizmetler Şubesi Müdürlüğü, Ar-Ge Projeleri Şubesi Müdürlüğü, Mali Yönetim Şubesi Müdürlüğü, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Şubesi Müdürlüğü) görevlendirilmiştir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 31/07/2018 tarihli ve 1816 sayılı Olur'ları ile onaylanan Kurumumuzun Organizasyon Şemasında yer alan Radyasyon ve Hızlandırıcı Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, görevlerini hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için TAEK Başkanlık Makamının 10/09/2018 tarihli ve E.41212 sayılı oluru ile mevcut durumda 4 Şube Müdürlüğüne bağlı kurulan 17 birim ile yönetilmektedir.

Radyasyon ve Hızlandırıcı Teknolojileri Dairesinin Görev Yetki Sorumlukları

RHTD Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumluluk alanı, TAEK Başkanlığınca belirlenmiş politika ve hedefler doğrultusunda nükleer teknoloji ve teknikler kullanılarak yapılacak her türlü araştırma, geliştirme ve uygulamaları kapsamaktadır.  RHTD Başkanlığı’ndaki faaliyetler, AR-GE Projeleri Şubesi Müdürlüğü, Ürün ve Hizmetler Şubesi Müdürlüğü, Mali Yönetim Şubesi Müdürlüğü ve İdari İşler ve Destek Hizmetleri Şubesi Müdürlüğü ve bu müdürlüklere bağlı 17 birim tarafından yürütülmektedir.

RHTD’in görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda verilmiştir.

  1. Ülkenin bilimsel, teknik ve ekonomik kalkınmasında radyasyon ve hızlandırıcı teknolojilerinden yararlanılmasını mümkün kılacak her türlü araştırma, geliştirme, yenilik, tasarım, teknoloji edinme, üretim, test, yerlileştirme, çalışmalarını yapmak veya yaptırmak;
  2. Radyasyon ve hızlandırıcı teknolojileri konularında yükseköğretim kuruluşları, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve ortak projeler yapmak.
  3. Radyasyon ve hızlandırıcı teknolojileri alanlarında araştırma ve uygulamaya yönelik tesisler, laboratuvarlar, teknoloji transfer ofisleri, araştırma geliştirme merkezleri kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, işletmeden çıkarmak.
  4. Geliştirilen ürün ve hizmetlerin ticarileşmesi ve tanıtımı için gerekli çalışmaları yapmak, yaptırmak.
  5. Radyasyon ve hızlandırıcı teknolojileri ile ilgili ölçüm, analiz, dozimetri, kalibrasyon, metroloji, ışınlama, müdahale ve diğer ilgili hizmetleri vermek.
  6. Düzenleme faaliyetlerini destekleyici nitelikteki ölçüm, test, muayene, analiz, araştırma, inceleme, danışmanlık, doğrulama, değerlendirme, kontrol ve diğer ilgili hizmetleri vermek.
  7. Radyasyon ve hızlandırıcı teknolojileri alanlarında eğitim faaliyetleri yürütmek.
  8. Radyasyon ölçme ve izleme cihaz ve sistemlerini geliştirmek, üretmek, ürettirmek, kurmak, kurdurmak.
  9. Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

 

İletişim >>