15 Temmuz 2018 tarihli ve 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 645 inci maddesinin f bedinde;

1-Kurum personelinin atama, nakil,  terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,

2-Kurumun insan gücü planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak,

3-Kurumun mali kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak,

4-Kiralama ve satın alma işlemlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,

5-Kurumun taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri yürütmek,

6-Genel evrak, arşiv ve basım faaliyetlerini yürütmek,

7-Kurumun sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmekle görevlidir.

Memur İş Ve İşlemleri Şube Müdürlüğü
İşçi Iş Ve İşlemleri Şubesi Müdürlüğü
Satın Alma Şube Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Ve Evrak Şubesi Müdürlüğü
Güvenlik Şubesi Müdürlüğü
  • Memur İş Ve İşlemleri Şube Müdürlüğü
  • İşçi Iş Ve İşlemleri Şubesi Müdürlüğü
  • Satın Alma Şube Müdürlüğü
  • Destek Hizmetleri Ve Evrak Şubesi Müdürlüğü
  • Güvenlik Şubesi Müdürlüğü