YAPILACAK İŞLEM

GEREKLİ BELGELER

İLK LİSANS İŞLEMİ

1

Yeni radyasyon kaynağı

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)

2

Devir/satın alınan radyasyon kaynağı

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)

3

Lisans vize süresinin aşılması

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)

4

Yer değişikliği yapılmış radyasyon kaynağı

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (10)

LİSANS VİZE İŞLEMİ (Süre Uzatımı)

5

Lisans vize süresi içinde

(1), (2), (8), (10)

LİSANS BELGESİ ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK İŞLEMİ

6

Kuruluş unvanının değişmesi

(1), (2), (6), (9), (10)

7

Radyasyondan korunma sorumlusunun (RKS) değişmesi

(1), (2), (3), (4), (9), (10)

8

Adresin, belediye vb. tarafından değiştirilmesi

(1), (2), (9), (10), (11)

LİSANS BELGESİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ İŞLEMİ

9

Lisans belgesinin kaybolması

(1), (2), (9)

LİSANS İPTAL İŞLEMİ

10

Radyasyon kaynağının satış veya devrinin yapılması

(1), (10), (12)

11

Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazının kullanım dışı yapılarak depoya kaldırılması

(1), (10), (13)

12

Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazının hurdaya (HEK’e) ayrılması

(1), (10), (14)

13

Radyoaktif kaynak veya radyoaktif kaynak içeren cihazın mahrecine gönderilmesi

(1), (10), (15)

14

Radyoaktif kaynak veya radyoaktif kaynak içeren cihazın atık tesisine gönderilmesi

(1), (10), (16)

MÜRACAAT BELGELERİ

(1) Dilekçe (Örnek dilekçe için buraya tıklayınız.)

(2) Başvuru formu (Forma ulaşmak için buraya tıklayınız.)

(3) Radyasyondan korunma sorumlusu (RKS);

            a) Radyoloji uzmanı, nükleer tıp uzmanı, radyasyon onkoloğu, radyoterapi fizikçisi ise uzmanlık / eğitim belgesi sureti,

            b) Diğer hekimler için ise diploma sureti ve "Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma (TRRK)" (Dipnot I)  konusunda Kurumca düzenlenen sınavda başarılı olduğuna dair belge sureti

c) Fen bilimleri veya mühendislik fakültesi mezunu ise diploma sureti ve "Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma (TRRK)" (Dipnot I)  konusunda Kurumca düzenlenen sınavda başarılı olduğuna dair belge sureti

(4) RKS olacak kişinin radyasyon güvenliği eğitimi ve kan ışınlama cihazının kullanımını içerek şekilde yetkili firmadan almış olduğu işbaşı eğitimini gösteren belge

(5) Cihazın kullanılacağı oda içindeki yerleşim durumunu ve bitişik alanların (alt, üst ve yan) hangi amaçla kullanıldığını gösteren 1/100 ölçekli mimari proje veya kroki

(6) Lisans başvurusu yapan;

            a) Gerçek kişi ise vergi levhası sureti

            b) Özel kuruluş ise güncel ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası sureti

            c) Dernek ve vakıf ise ana kuruluşu gösteren belge

(7) Lisans ücretinin (2.320TL/cihaz başına) yatırıldığını gösteren makbuz veya dekont sureti

(8) Vize ücretinin (1.160TL/cihaz başına) yatırıldığını gösteren makbuz veya dekont sureti

(9) Belge düzenleme ücretinin (580TL/cihaz başına)yatırıldığını gösteren makbuz veya dekont sureti

(10) Lisans belgesi aslı

(11) Adres değişikliği ile ilgili belediye vb. kuruluştan alınan belge sureti

(12) Radyasyon kaynağının satış veya devrinin yapıldığı kuruluşun adı, açık adresi ve gerekli irtibat numaralarının belirtildiği dilekçe

(13) Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazının depoya kaldırıldığı yerin açık adresinin belirtildiği ve cihazın tekrar kullanımının planlanması durumunda lisans başvurusunda bulunulacağına dair dilekçe

(14) Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazının hurdaya (HEK’e) ayrıldığını gösteren tutanak sureti

(15) Radyoaktif kaynak veya radyoaktif kaynak içeren cihazın mahrecine gönderildiğini gösteren belge (konşimento vb.)

(16) ÇNAEM- Düşük Düzeyli Radyoaktif Atık Birimi tarafından düzenlenen radyoaktif atık teslim tutanağının sureti

DİPNOTLAR:

(I) Radyasyondan Korunma Kursları hakkında bilgi ve başvuru belgelerine Kurs Başvuruları sayfasından ulaşılabilir. (Radyasyondan Korunma Eğitimlerinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar)