Bilindiği üzere, Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinin 5. Maddesi hükümleri gereği  normal çalışma koşullarında ulaşılabilen herhangi bir yüzeyinden 10 cm mesafedeki bir noktada doz hızı 1 μSv/h (0.1 mrem/h) değerini aşmayan televizyon, monitör gibi görüntü veren katot ışını tüpleri  veya 30 kV'un altında gerilimle çalışan diğer elektrikli cihazlar ve  bukoşullar dışında kalan ve radyoaktif madde içermeyen fakat iyonlaştırıcı radyasyon yayan;

          1) Muhtemel zararlarına karşı Kurum tarafından üstünlükleri göz önünde   bulundurularak, kullanılması uygun görülen ,

          2) Normal çalışma koşullarında, yüzeyinden 10 cm uzaklıkta herhangi bir noktadaki doz hızı 1 μSv/h (0.1 mrem/h) değerini aşmayan

          X-ışını, katot ışını tüpü ve benzer düzenekler, yukarıdaki iki koşulun bir arada sağlanması halinde Kuruma  bildirim yükümlülüğü saklı kalmak kaydıyla Yönetmelik hükümlerinden muaf  kılınmıştır.

          Kurumumuz tarafından sürdürülen Avrupa Birliği Müktesebatına uyum çalışmaları çerçevesinde iyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarının  kullanımına ilişkin faaliyetler sırasında birey, toplum ve çevrenin iyonlaştırıcı radyasyonun zararlı etkilerinden korunmasına yönelik ilkeleri belirleyen 13/5/1996 tarihli ve 96/29/EURATOM sayılı Direktifi ile paralellik sağlanması çerçevesinde, yukarıda bahsedilen koşullardan “Muhtemel zararlarına karşı Kurum tarafından üstünlükleri göz önünde bulundurularak, kullanılması uygun görülen” hükmünü karşılayacak şekilde, elektrikli cihazlar için ilgili yetkili  kuruluş tarafından onaylanmış bir belge (tip onayı) ile yukarıdaki hususların sağlandığının gösterilmesi koşuluyla  söz konusu cihazların Yönetmeliğin 5. madde hükümleri doğrultusunda   bildirim yükümlülüğü devam ederek lisanslama işleminden muaf tutulacaktır.

KULLANMA VE BULUNDURMA LİSANS MUAFİYETİ OLAN  X-IŞINI CİHAZLARI

         Kuruma sunulan belgelerin incelenmesi sonucu aşağıda özellikleri verilen ve XRF  tekniğinin uygulandığı alanlarda kullanılan cihazlar, teknik kataloğu ile birlikte Kurum’a bildirimde bulunmak  koşuluyla muafiyet belgesinde belirtilen süre içinde kullanma ve bulundurma lisansından muaftır.

 Sıra No ÜRETİCİ FİRMA MARKA MODEL MAX. TÜP VOLTAJI
(kV)
MAX. TÜP AKIMI
(mA)
1 Helmut Fisher Fisherscope XDL Serisi 50 0.8
2 Helmut Fisher Fisherscope XDAL Serisi 50 0.8
3 Helmut Fisher Fisherscope XDAL-2 Serisi 50 0.8
4 Helmut Fisher Fisherscope XAN 2 Serisi 50 0.8
5 Panalytical Panalytical AXIOS 60 16

 6

Thermo Fisher Scientific

Thermofisher (Thermo Electron)

ARL 9900 40 80

 7

Thermo Fisher Scientific

Thermofisher (Thermo Electron)

ARL 9900 OASIS 30 80

 8

Thermo Fisher Scientific

Thermofisher (Thermo Electron)

ARL 9900 XP  30 80 

 9

Thermo Fisher Scientific

Thermofisher (Thermo Electron)

ARL 9900 XP+  30 80

10 

Thermo Fisher Scientific 

Thermofisher (Thermo Electron)

ARL ADVANT'X

 70 140 

11

Thermo Fisher Scientific

Thermofisher (Thermo Electron)

ARL PERFORM'X

 60 120 
12 Shimadzu Shimadzu EDX-7000P / EDX-8000P 50 1
13 RIGAKU RIGAKU NEX CG / NEX QC 50 1