UYGUNLUK BELGESİ ALMIŞ KURULUŞLAR

KURULUŞ ADI

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 1 

Epsilon-Landauer Dozimetri Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
OSL Dozimetre  (Foton Enerjisi Hp(10) ve Hp(0.07) için 16 keV-6.7 MeV)*
Polat Çiftçiler Binası 19 Mayıs Mah. Dr. Şevket Bey Sk. No:3/A Şişli/İSTANBUL

Tel:    0 212 219 56 57
Faks: 0 212 219 42 88

2

RADKOR Eğt. Öğr. Sağ. Ürn. Enerji Elekt. Elektronik ve Bil. Tek. Ltd. Şti.
OSL Dozimetre  (Foton Enerjisi Hp(10) ve Hp(0.07) için 16 keV- 6.7 MeV)*
Bahçelievler Mahallesi 323/1 Cad. No:10/49-Z07 Gölbaşı/ANKARA

Tel:    0 312 212 26 22
Faks: 0 312  212 87 84 

3

RADAT Dozimetri Laboratuvar Hizmetleri A.Ş.
TL Dozimetre  (Foton Enerjisi Hp(10) ve Hp(0.07) için 16 keV- 6.7 MeV)*
Taşpınar Mahallesi 2870 Sokak No:1 İncek Gölbaşı/ANKARA

Tel:    0 312 447 35 38
Faks: 0 312 447 16 28

 * TÜRKAK Akreditasyon Kapsamı

 

DOZİMETRİ HİZMETİ ALINMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

3/6/2010 tarihli ve 27600 sayılı Resmi Gazete ile değişik  24/3/2000 tarihli ve 23999 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği’nin 21 inci maddesinde “Dozimetri hizmeti, Kurum ve Kurum tarafından uygun görülen kuruluşlar tarafından verilir ve dozimetrik değerlendirme sonuçları merkezi doz kayıt sistemine işlenir. Dozimetri hizmeti verecek kuruluşların uygunluk ölçütleri ile çalışma usul ve esasları Kurum tarafından belirlenir.” hükmü mevcuttur. Bu doğrultuda dozimetri hizmeti verecek kuruluşların, kişisel dozların izlenmesi amacıyla verilerin merkezi doz kayıt sistemine aktarılması hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili uygunluk ölçütleri 6/7/2011 tarihinde yürürlüğe giren Dozimetri Hizmeti Verecek Kuruluşlara İlişkin Usul ve Esaslar ile düzenlenmiştir.

Dozimetre hizmeti vermek isteyen kuruluşların; öncelikle dozimetre tipi ve kişisel doz değerlendirme metoduna göre ulusal ve uluslararası standartlara göre değerlendirilmiş, yeterlilikleri onaylanmış ve düzenli aralıklarla denetleme programına alınarak akredite olmuş olmaları gerekmektedir. Bu aşamayı takiben Kurumumuz tarafından ilgili Usul ve Esaslar gereğince dozimetrelerin dağıtılması, iade edilmesi, okunması, değerlendirilmesi, doz sonuç raporlarının oluşturulması, gerekli kayıtların tutulması ve verilerin merkezi doz kayıt sistemine aktarılması hizmetlerini vermek üzere kapasiteleri yeterli bulunan kuruluşlara da uygunluk belgesi verilmektedir.

Dozimetre hizmeti almak isteyen kuruluşlarda; Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, kullanılan radyasyon kaynaklarına bağlı olarak radyasyonla çalışanların sınıflandırılması, buna göre dozimetre kullanacak personelin belirlenmesi, radyasyonun enerjisi ile tipine (X, gama, alfa, beta, nötron) uygun dozimetre seçimi,  dozimetrelerin düzenli kullanımının sağlanması, uygun kullanma talimatlarının oluşturulması ve dozimetri hizmeti alınan kuruluş ile gerekli tüm teknik koordinasyonun sağlanması kuruluşun radyasyondan korunma sorumlusu ile lisans sahibinin sorumluluğunda yerine getirilir.