RADYOAKTİF KAYNAK VE/VEYA RADYOAKTİF KAYNAK İÇEREN CİHAZLARA İTHAL İZNİ VERİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

 1. Dilekçe,
 2. Başvuru Formu,
 3. İthalatı yapılacak radyoaktif kaynak/cihaz/taşıma kabı seri numarası ve GTİP numarası belirtilmiş imzalı/kaşeli fatura/proforma fatura*,
 4. Kapalı radyoaktif kaynağın üreticisi tarafından düzenlenmiş radyoaktif kaynak üretim sertifikası,
 5. Yüksek aktiviteli radyoaktif kaynaklar için;
  1. Yüksek aktiviteli radyoaktif kaynaklar için Taşıma İzni Başvuru Formu,
  2. Yüksek Aktiviteli Radyoaktif Kaynaklar İçin Taşıma Planı,
 6. Kapalı radyoaktif kaynak içeren taşıma kabı/cihaz sertifikası,
 7. Kapalı radyoaktif kaynak içeren cihazın teknik kataloğu,
 8. İthalatı yapılacak kapalı radyoaktif kaynağın kullanıldıktan sonra yurtdışı edilmesi hususunda üretici/dağıtıcı firma ile varılan mutabakat belgesi,
 9. Lisanslı cihazlar için ithal edilecek radyoaktif kaynak olması durumunda kullanıcı kuruluşa ait lisans belgesi örneği,
 10. Kullanıcı kuruluş ve ithalatçı kuruluş arasında kapalı radyoaktif kaynak tedarik edilmesi konusunda yapılan sözleşme örneği,  
 11. İthal izni düzenlenecek kapalı radyoaktif kaynağın yükleneceği cihazın içinde mevcut olan kullanım dışı kalmış kaynağın, kullanma ve bulundurma lisansına sahip kuruluş tarafından yurt dışına veya atık tesisine gönderileceğine ilişkin taahhüt ya da bu yönde Kuruma yapılan başvuruya ilişkin bilgi,
 12. Kapalı radyoaktif kaynak ya da kapalı radyoaktif kaynak içeren cihazın ithal izni  başvurusu, kullanma ve bulundurma lisansına sahip kuruluş tarafından yapılıyorsa;
  1. Radyoaktif kaynak/kaynak içeren cihazın taşımasını  yapacak olan araç sürücüsünün Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Eğitimi Belgesi (SRC5-Sınıf 7 Eğitimi) sureti
  2. Taşımada kullanılacak kapalı kasa aracın araç ve koruyucu ekipman bilgileri,
  3. Kullanılacak uygun radyasyon ölçüm cihazının güncel kalibrasyon sertifikası
  4. Taşımada sorumlu olacak kişiler, ile ilgili bilgi
  5. Taşımada uygulanacak prosedür,
  6. Taşımaya yönelik tehlike durum planı, (Kullanma ve bulundurma lisansına sahip kuruluşun bu maddede belirtilen  hususları temin edememesi halinde ithal izin başvurusunun Kurumumuzdan taşıma lisansına sahip kuruluşlar tarafından yapılması gerekmektedir. Bu durumda taşıma lisansına sahip kuruluş ile varılan mutabakat belgesi gönderilir)
 13. www.taek.gov.tr internet adresinde verilen izin ücretinin TAEK hesabına yatırıldığını gösteren dekont,
 14. Açık radyoaktif kaynaklar için Açık Radyoaktif Kaynak Listesi Formatı ve formun XLS formatında kaydedildiği CD.
 15. Açık radyoaktif kaynaklar için lisanslı NT/RIA kuruluş listesine https://bilsis.taek.gov.tr/taek/ adresinden ulaşılabilir.

 * İthal edilecek malzemenin tümünü kapsayacak şekilde (kapalı radyoaktif kaynak/ cihaz/taşıma kabı ve GTİP içerecek şekilde) tek proforma fatura/fatura, düzenlenmelidir.

Not: Lisanslı cihazlara yeni ithal edilecek kapalı radyoaktif kaynaklara ilişkin izin belgesi düzenlenebilmesi için, kullanılmayacak/kullanım dışı kalmış kaynaklara ilişkin atık (atık tutanağı) / ihraç işlemlerinin gerçekleştiğine dair belgelerin (konşimento, teslim belgesi) Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.