Yetki Belgesi almak için Nükleer Düzenleme Kurumuna (NDK) yapılacak başvurularda aşağıdaki belgelerin tamamı, basılı olarak; basılı belgelerin aslı veya aslının sunulamaması halinde resmi makamlarca onaylı örneği sunulur:

1.     Kurum internet sitesinde yayımlanan yetki kapsamı ve başvuru dilekçesi formu,

2.     Kuruluşun aktif ve kayıtlı ticari faaliyet yürüttüğünü gösterir resmi belgeler,

3.     Kuruluşu temsile yetkili kişileri gösteren belgeleri ile bu kişilerin yetkili makamlarca onaylı imza beyannamesi veya sirküleri,

4.     Kuruluşun organizasyon yapısı, teknik kapasitesi ve insan kaynaklarına ilişkin bilgiler ile yapı denetimi konusunda geçmiş tecrübesini içeren bir rapor,

5.     Kuruluşun talep etmiş olduğu yetki kapsamında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen niteliklere sahip olduğunu gösteren

a.     Kuruluşun uluslararası düzeyde geçerli bir kalite yönetim sistem belgesi,

b.     Türk Akreditasyon Kurumundan alınan, kalite yönetim sistem belgesinin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmiş olduğunu gösterir yazı,

c.      Kalite yönetim sistemi dokümanlarından insan kaynakları yönetimi ve denetim süreçlerine ilişkin belge ve prosedürler,

6.      Kuruluşun varsa yapı, sistem ve bileşenlerin denetimine ilişkin olarak diğer ülkelerin düzenleyici kurumlarından almış olduğu yetki belgeleri,

7.      Kuruluşun güvenilir personel istihdam edeceğine dair yazılı beyanı,

8.     2020 yılı NDK Temel Mal ve Hizmet Ücretleri Listesinde yer alan hizmet bedelinin ödendiğine ilişkin banka dekontu. 

Ayrıca üzerinde arama yapılabilir iki elektronik kopya olarak sunulacak belgeler:

      i. Yukarıda 4 üncü madde kapsamında istenen kuruluşun organizasyon yapısı, teknik kapasitesi ve insan kaynaklarına ilişkin bilgiler ile yapı denetimi konusunda geçmiş tecrübesini içeren bir rapor,
     ii. Yukarıda 5-c maddesi kapsamında istenen kalite yönetim sistemi dokümanlarından insan kaynakları yönetimi ve denetim süreçlerine ilişkin belge ve prosedürler.

 Belgelerin tamamı Türkçe ve/veya İngilizce sunulur.

2020 yılı NDK Temel Mal ve Hizmet Ücretleri Listesi

KOD NO:

MAL/HİZMET TÜRÜ

C-5

YAPI DENETİMİ

C-5.01 Nükleer Güvenlik Açısından Önemli Yapıların Denetimi için Yetki Belgesi* (yerli firma)
C-5.02 Nükleer Güvenlik Açısından Önemli Yapıların Denetimi için Yetki Belgesi* (yabancı firma)
C-5.03 Nükleer Güvenlik Açısından Önemli Sistem ve Bileşenlerin Denetimi için Yetki Belgesi* (yerli firma)
C-5.04 Nükleer Güvenlik Açısından Önemli Sistem ve Bileşenlerin Denetimi için Yetki Belgesi* (yabancı firma)
C-5.05 Nükleer Güvenlik Açısından Önemli Olmayan Yapıların Denetimi için Yetki Belgesi (yerli firma)
C-5.06 Nükleer Güvenlik Açısından Önemli Olmayan Yapıların Denetimi için Yetki Belgesi (yabancı firma)
C-5.07 Nükleer Güvenlik Açısından Önemli Olmayan Sistem ve Bileşenlerin Denetimi için Yetki Belgesi (yerli firma)
C-5.08 Nükleer Güvenlik Açısından Önemli Olmayan Sistem ve Bileşenlerin Denetimi için Yetki Belgesi (yabancı firma)
C-5.09 Nükleer Yapı Denetimi Kuruluşu Yetki Belgesi Geçerlilik Süresinin Yenilenmesi Hizmeti**
C-5.10 Nükleer Yapı Denetimi Kuruluşu Yetki Belgesi Kapsamının Genişletilmesi Hizmeti***
    * Bu kapsamda yetki alanlar, aynı kapsamdaki nükleer güvenlik açısından önemli olmayan yapı ve/veya sistem ve bileşenlerin denetimini de yapabilir.
   ** Geçerlilik süresinin yenilenmesinin bedeli yetki kapsamı toplamının % 20'si dir.
  *** Kapsam genişleme bedeli eklenmesi istenilen kapsamın bedeli kadardır.