Kurumumuzda yükseköğretim öğrencilerinin staj işlemleri, 19.10.2018 tarihinde revize edilerek yürürlüğe giren “Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Daire Başkanlıklarında  Yükseköğretim Öğrencilerinin Staj Yapmalarına İlişkin Yönerge” çerçevesinde yürütülmektedir.

Staj başvuruları; 01-30 Nisan 2019 tarihleri arasında kabul edilecek olup, staj dönemi ise Haziran- Eylül 2019 tarihleri arası belirlenecek süreleri kapsamaktadır.

Stajyer olma şartları

(1) Staj başvurusunun yapıldığı tarihte yükseköğretim kurumlarının Kurum tarafından belirlenen lisans eğitimi veren bölümlerinde zorunlu staj kapsamında,

a) 3. veya 4. sınıf öğrencisi olanlar,

b) 2. sınıf öğrencileri de Kurumun kapasitesine göre değerlendirilerek staja kabul edilebilir.

(2) Zorunlu staj kapsamında Nükleer Teknoloji ve/veya Radyasyon Güvenliği Meslek Yüksekokulu 2. Sınıf öğrencileri (Staj yaptığı tarihte 2. sınıfa geçenler dahil) staj yapabilir.

 

Staj başvuruları, öğrencilerin bağlı olduğu üniversitelerin ilgili birimleri tarafından yetkili imza ve resmi başvuru formu ile birlikte aşağıda belirtilen belgeler ile doğrudan TAEK Başkanlığına (Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 192 06510 Çankaya/ANKARA) yapılır. Staj başvurularında, öğrencilerin istenilen belge ve şartları sağlamadan yaptıkları şahsi müracaatları kabul edilmeyecektir.

a)   Kurumun internet sayfasından temin edilerek doldurulan Staj Başvuru Formu,

b)   Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan temin edilecek öğrenci belgesinin sureti,

c)   Öğrencinin, staj yapması ve stajın süresi ile ilgili zorunluluk olduğunu gösteren yükseköğretim kurumu tarafından verilen resmi yazının sureti,

d)   Öğrencinin, staj süresince öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu tarafından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamına alındığına dair resmi belgenin sureti.

 

Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (TGDB) ve Radyoaktif Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı( RAYDB ) ( İstanbul ) ile

Radyasyon ve Hızlandırıcı Teknolojileri Dairesi (RHTD), ( Ankara )’nde 2019 yılında

Staj Yapılacak Meslek Dalları

 

 

TGDB ve RAYDB

RHTDB

Nükleer Enerji Mühendisliği

Kimya,  Kimya Mühendisliği

Fizik, Fizik Mühendisliği

Fizik, Fizik Mühendisliği

Kimya, Kimya Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri

Metalurji / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Çevre Mühendisliği

Tarımsal Biyoteknoloji

Biyoloji

Gıda Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

-

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Programı (2 senelik)

-

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği  

 

 

  Not: Belirli sayıda öğrenciye staj imkânı sağlanacaktır.