KAPSAM:

  •       X-ışını grafi ve skopi cihazları
  •       Gama Grafi cihazları (Crawler tipi cihazlar dahil)

AÇIKLAMALAR:

  •        Radyografi cihazları ile birlikte kullanılan Cs-137 vb. kılavuz kaynaklar için Lisans Başvuru Belgeleri sayfasındaki başvuru belgeleri hazırlanmalıdır.

YAPILACAK İŞLEM

GEREKLİ BELGELER

İLK LİSANS İŞLEMİ

1

Yeni radyasyon kaynağı

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)

2

Devir/satın alınan radyasyon kaynağı

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)

3

Lisans vize süresinin aşılması

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)

4

Yer değişikliği yapılmış mobil olmayan radyasyon kaynağı

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (12)

LİSANS VİZE İŞLEMİ (Süre Uzatımı)

5

Lisans vize süresi içinde

(1), (2), (10), (12)

LİSANS BELGESİ ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK İŞLEMİ

6

Kuruluş unvanının değişmesi

(1), (2), (6), (11), (12)

7

Radyasyondan korunma sorumlusunun (RKS) değişmesi

(1), (2), (3), (4), (11), (12)

8

Lisans belgesi üzerindeki adresin, belediye vb. tarafından değiştirilmesi

(1), (2), (11), (12), (13)

LİSANS BELGESİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ İŞLEMİ

9

Lisans belgesinin kaybolması

(1), (2), (11)

LİSANS İPTAL İŞLEMİ

10

Radyasyon kaynağının satış veya devrinin yapılması

(1), (12), (14)

11

Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazlarının kullanım dışı yapılarak depoya kaldırılması

(1), (12), (15)

12

Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazlarının hurdaya (HEK’e) ayrılması

(1), (12), (16)

13

Radyoaktif kaynak veya radyoaktif kaynak içeren cihazın mahrecine gönderilmesi

(1), (12), (17)

14

Radyoaktif kaynak veya radyoaktif kaynak içeren cihazın atık tesisine gönderilmesi

(1), (12), (18)

MÜRACAAT BELGELERİ

(1) Dilekçe (Örnek dilekçe için buraya tıklayınız.)

(2) Başvuru formu (Forma ulaşmak için buraya tıklayınız.)

(3) Radyasyondan korunma sorumlusu (RKS);

a) Fen bilimleri veya mühendislik fakültesi lisans mezunu ise diploma sureti ve Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma (ERRK)’ başarı belgesi (Dipnot I) sureti,

b) Tahribatsız muayene metotlarından radyografi konusunda Seviye-3 belgesi var ise  belge sureti ve ‘Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma (ERRK)’ başarı belgesi (Dipnot I) sureti ve asgari iki yıllık radyasyon uygulamaları deneyimini belirten özgeçmişi

(4) Tehlike Durum Planı

(5) Cihaz/kaynağın yerleşim durumunu (veya cihaz kullanılmadığında güvenli bekletileceği odanın) ve bitişik alanların (alt, üst ve yan) hangi amaçla kullanıldığını gösteren iki (2) adet kroki

(6) Lisans başvurusu yapan;

            a) Gerçek kişi ise vergi levhası sureti

            b) Özel kuruluş ise güncel ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası sureti

            c) Dernek ve vakıf ise ana kuruluşu gösteren belge

(7) Mobil/taşınabilir, radyoaktif kaynak içeren radyografi cihazlarının  gerçek zamanlı takibi için takip sistemi hizmeti (GPS/GSM vb.)alındığına dair sözleşme veya fatura örneği ile hizmeti veren kuruluşun açık adı ve adresinin bildirildiği dilekçe

(8) Radyoaktif kaynak içeren radyografi (gamagrafi) cihazları için geçerli B tipi taşıma kabı sertifikası (Dipnot II)

(9) Lisans ücretinin (2.320TL/cihaz başına) yatırıldığını gösteren makbuz veya dekont sureti

(10) Vize ücretinin (1.160TL/cihaz başına) yatırıldığını gösteren makbuz veya dekont sureti

(11) Belge düzenleme ücretinin (580TL/cihaz başına) yatırıldığını gösteren makbuz veya dekont sureti

(12) Lisans belgesi aslı

(13) Adres değişikliği ile ilgili belediye vb. kuruluştan alınan belge sureti

(14) Radyasyon kaynağının satış veya devrinin yapıldığı kuruluşun adı, açık adresi ve gerekli irtibat numaralarının belirtildiği dilekçe

(15) Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazının depoya kaldırıldığı yerin açık adresinin belirtildiği ve cihazın tekrar kullanımının planlanması durumunda lisans başvurusunda bulunulacağına dair dilekçe

(16) Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazının hurdaya (HEK’e) ayrıldığını gösteren tutanak sureti

(17) Radyoaktif kaynak veya radyoaktif kaynak içeren cihazın mahrecine gönderildiğini gösteren belge (konşimento vb.) sureti

(18) ÇNAEM - Düşük Düzeyli Radyoaktif Atık Birimi tarafından düzenlenen radyoaktif atık teslim tutanağının sureti

DİPNOTLAR:

(I) ERRK başarı belgesinin geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır. Başarı belgesinin geçerlilik süresini kontrol ediniz. Süresi dolan veya dolmak üzere olan başarı belgesinin yenilenmesi ile ilgili bilgilere, ayrıca Radyasyondan Korunma Kursları hakkında bilgi ve başvuru belgelerine Kurs Başvuruları sayfasından ulaşılabilir. (Radyasyondan Korunma Eğitimlerinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar

(II) B tipi taşıma kabı sertifikasının geçerlilik süresinin dolması halinde verilen lisans geçerliliğini yitirir. Bu durumda radyasyon kaynağının mahrecine gönderilmesi, mahrecine gönderilememesi durumunda ise ÇNAEM-DDRAY birimi atık tesisine teslim edilerek lisans iptal işlemi için başvuruda bulunulması gerekmektedir. Bu nedenle B tipi taşıma kabı sertifikasının geçerlilik süresi dolmadan önce, eğer sertifika güncellenmiş ise güncel hali Kurumumuza gönderilerek lisans geçerliliğin devamı sağlanmalıdır.