KAPSAM:

·         Sr-90, Ni-63, Ba-133 vb. (beta-pozitron bozunumu, elektron yakalama) kaynaklı analiz, ölçüm yapan kapalı cihazlar

·         Am-241 vb. (alfa bozunumu yapan) radyoaktif kaynak içeren el dedektörleri veya kapalı cihazlar

·         X-ışını spektrometre, difraktometre cihazları ile gama bozunumu yapan kapalı düzenek el dedektörleri

AÇIKLAMALAR:

·         Cf-252 vb. nötron yayan Prompt Gama Nötron Aktivasyon Analizi (PGNAA) yapan cihazlar sabit proses kontrol cihazlarıdır. Sabit proses kontrol sistemleri başvuru seti kullanılmalıdır.

YAPILACAK İŞLEM

GEREKLİ BELGELER

İLK LİSANS İŞLEMİ

1

Yeni radyasyon kaynağı

(1), (2), (3), (4), (5), (6)

2

Devir/satın alınan radyasyon kaynağı

(1), (2), (3), (4), (5), (6)

3

Lisans vize süresinin aşılması

(1), (2), (3), (4), (5), (6)

4

Yer değişikliği yapılmış mobil olmayan radyasyon kaynağı

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (9)

LİSANS VİZE İŞLEMİ (Süre Uzatımı)

5

Lisans vize süresi içinde

(1), (2), (7), (9)

LİSANS BELGESİ ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK İŞLEMİ

6

Kuruluş unvanının değişmesi

(1), (2), (5), (8), (9)

7

X-ışını analiz cihazı dışındaki radyasyon kaynağının radyasyondan korunma sorumlusunun (RKS) değişmesi*

(1), (2), (3), (8), (9)

8

Adresin, belediye vb. tarafından değiştirilmesi

(1), (2), (8), (9), (10)

LİSANS BELGESİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ İŞLEMİ

9

Lisans belgesinin kaybolması

(1), (2), (8)

LİSANS İPTAL İŞLEMİ

10

Radyasyon kaynağının satış veya devrinin yapılması

(1), (9), (11)

11

Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazlarının kullanım dışı yapılarak depoya kaldırılması

(1), (9), (12)

12

Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazlarının hurdaya (HEK’e) ayrılması

(1), (9), (13)

13

Radyoaktif kaynak içeren cihazın mahrecine gönderilmesi

(1), (9), (14)

14

Radyoaktif kaynak içeren cihazın atık tesisine gönderilmesi

(1), (9), (15)

* X-ışını analiz cihazının lisans belgesi üzerinde RKS bilgisi yer almadığından lisans belgesi üzerinde değişiklik işlemi yapılması gerekmemektedir. Ancak RKS değişikliği halinde (1), (2) ve (3) numaralı belgelerin Kurumumuza gönderilerek RKS bilgilerinin güncellenmesi sağlanmalıdır.  

MÜRACAAT BELGELERİ

(1) Dilekçe (Örnek dilekçe için buraya tıklayınız.)

(2) Başvuru formu (Forma ulaşmak için buraya tıklayınız.)

(3) Radyasyondan korunma sorumlusu (RKS);

            a) Fen bilimleri veya mühendislik fakültesi lisans diploması sureti veya

            b) “Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma (EURK)” (Dipnot I) konusunda Kurumca düzenlenen sınavda başarılı olduğuna dair belge sureti

(4) Cihaz/kaynağın yerleşim durumunu ve bitişik alanların (alt, üst ve yan) hangi amaçla kullanıldığını gösteren iki (2) adet kroki. (Taşınabilir/mobil cihazlar için gerekmez.)

(5) Lisans başvurusu yapan;

            a) Gerçek kişi ise vergi levhası sureti

            b) Özel kuruluş ise güncel ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası sureti

            c) Dernek ve vakıf ise ana kuruluşu gösteren belge

(6) Lisans ücretinin (2.320TL/cihaz başına) yatırıldığını gösteren makbuz veya dekont sureti

(7) Vize ücretinin (1.160TL/cihaz başına) yatırıldığını gösteren makbuz veya dekont sureti

(8) Belge düzenleme ücretinin (580TL/cihaz başına) yatırıldığını gösteren makbuz veya dekont sureti

(9) Lisans belgesi aslı

(10) Adres değişikliği ile ilgili belediye vb. kuruluştan alınan belge sureti

(11) Radyasyon kaynağının satış veya devrinin yapıldığı kuruluşun adı, açık adresi ve gerekli irtibat numaralarının belirtildiği dilekçe

(12) Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazının depoya kaldırıldığı yerin açık adresinin belirtildiği ve cihazın tekrar kullanımının planlanması durumunda lisans başvurusunda bulunulacağına dair dilekçe

(13) Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazının hurdaya (HEK’e) ayrıldığını gösteren tutanak sureti

(14) Radyoaktif kaynak içeren cihazın mahrecine gönderildiğini gösteren belge (konşimento vb.)

(15) ÇNAEM-Düşük Düzeyli Radyoaktif Atık Birimi tarafından düzenlenen radyoaktif atık teslim tutanağının sureti

DİPNOTLAR:

(I) Radyasyondan Korunma Kursları hakkında bilgi ve başvuru belgelerine Kurs Başvuruları sayfasından ulaşılabilir. (Radyasyondan Korunma Eğitimlerinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar)