SANAEM Tanıtım Kitabı

 

1956 yılında 6821 sayılı yasa ile Başbakanlık'a bağlı olarak kurulan Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği, 1982 tarih ve 2690 sayılı kanunla Başbakan'a bağlı olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) adı ile yeniden yapılanmıştır. Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ANAEM) ve Ankara Nükleer Tarım ve Hayvancılık Araştırma Merkezi (ANTHAM) Bakanlar Kurulunun 13.06.2005 tarihli kararının 01.07.2005 tarihinde 25862 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanması ile birleştirilerek Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (SANAEM) adı ile yeniden Ankara’da kurulmuştur. Merkez ülke genelinde ulusal ve uluslararası düzeyde nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılması ve nükleer bilim ve teknolojinin ülke ekonomisine katkıda bulunmasını sağlamak amacıyla benimsenen yeni nükleer enerji politikasını sürdürülebilir hale getirmeyi hedef seçmiş olup, bu hedefi  yakalamak çalışmalarına devam etmektedir.

SANAEM’in Misyonu: Ülkemizin nükleer teknoloji ve tekniklerden yararlanmasını sağlamak üzere araştırma, geliştirme ve uygulama yapmak, nükleer teknolojinin ülkemiz tarafından edinilmesi için gerekli olan altyapıyı oluşturmak, nükleer bilimlerde ve teknolojide diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak, vasıflı insan gücünü geliştirmektir.

SANAEM’in Vizyonu: Bilgi toplumu olmayı sürdürülebilir kalkınmanın ana ekseninde kabul eden; nükleer bilimler ve nükleer teknoloji alanlarında, yenilikçiliğe de açık olacak şekilde, yetkinlik, farkındalık ve üretkenliğin sürekli gelişimine odaklanmış, küresel seviyede yüksek rekabet gücüne sahip bir Türkiye için kendi alanında iddialı bir mükemmeliyet merkezi olmaktır.

 

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

SANAEM’in görev, yetki ve sorumluluk alanı, TAEK Başkanlığınca belirlenmiş politika ve hedefler doğrultusunda nükleer teknoloji ve teknikler kullanılarak yapılacak her türlü araştırma, geliştirme ve uygulamaları kapsamaktadır. TAEK’in bağlı kuruluşu olan SANAEM, 2690 sayılı TAEK kanununda belirtilen esaslara uygun olarak aynı kanunun 4 üncü maddesinde sayılan görevlerden araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim çalışmalarını yapmak ve hizmetleri yürütmekle görevlidir.

SANAEM’in görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda verilmektedir:

a)      Ülkenin bilimsel, teknik ve ekonomik kalkınmasında atom enerjisinden yararlanılmasını mümkün kılacak her türlü araştırma, geliştirme, inceleme ve çalışmayı yapmak.

b)      Nükleer teknolojinin ülke sanayisine katkıda bulunmasına yönelik çalışmalar yapmak.

c)       Nükleer tekniklerin kullanılmasında ve ülkemizdeki uygulamalarında öncülük etmek.

d)      Ölçüm ve analiz hizmetleri vermek.

e)      Kişisel dozimetri hizmeti vermek.

f)       Çalışanların, toplumun ve çevrenin, iyonlaştırıcı radyasyonun zararlı etkilerinden korunmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak. 

g)      Endüstriyel ve deneysel ışınlama hizmetleri vermek.

h)      İyonlaştırıcı radyasyon metrolojisi alanında faaliyet göstermek ve hizmet vermek.

i)        Hızlandırıcı teknolojisi alanında faaliyet göstermek ve hizmet vermek. Hızlandırıcı teknolojisinin çevre koruma ve sanayiye yönelik uygulamalarını ülkemize tanıtmak.

j)        Radyoizotop ve radyofarmasotik üretim tesisi kurmak ve işletmek, kalite kontrolü yapmak ve hasta dozu olarak dağıtmak.

k)      Radyasyon dozu ölçen cihazların kalibrasyonunu yapmak ve referans ışınlama hizmeti vermek.

l)        Radyasyon ölçme ve izleme cihazları ile sistemlerini geliştirmek ve üretmek.

m)    Nükleer teknikler ve uygulamaları kapsamında eğitim faaliyetleri yürütmek.

n)      Başkan ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.    

SANAEM’deki faaliyetler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 30.03.2012 tarih ve 1773 sayılı oluruyla yeniden oluşturulan, TAEK organizasyonuna göre değiştirilen SANAEM organizasyon yapısında yer alan Nükleer Teknikler Bölümü, Proton Hızlandırıcısı Bölümü, Radyasyon Metrolojisi Bölümü, Radyoaktivite ve Analitik Ölçüm Bölümü, Sağlık Fiziği Bölümü ve Teknoloji Bölümü tarafından yürütülmektedir.


İletişim >>