·      TAEK Başkanına sunulmak üzere, Merkezin yıllık uygulama planının koordinasyonunun yapılmasını ve Uygulama Planının hazırlanmasını sağlamak,

·      Bölüm Başkanları ile koordinasyon sağlayarak Merkezin yıllık eğitim programının hazırlanmasını yapmak ve Merkez Müdürlüğüne sunmak,

·      Onaylanan yıllık eğitim programının uygulanması için Kurumun ilgili birimleri ile gerekli olan koordinasyonun yapılmasını sağlamak ve eğitimlerin gerçekleşmesine ilişkin değerlendirmeleri Merkez Müdürlüğüne rapor halinde sunmak,

·      Eğitim Şube Müdürlüğünde yürütülmekte olan işlemlerin TS EN ISO/ 17025 kapsamında akreditasyonuna ilişkin belgeleri hazırlamak,

·      Eğitim, konferans, çalıştay, kurs ve burs duyurularının ilgili birimlere iletilmesini sağlamak ve bu faaliyetlere ilişkin koordinasyonu yapmak,

·      Merkezin yıllık staj programının oluşturulmasını sağlayarak,  stajyerlerin stajlarına ilişkin bilgi ve belgelerin düzenlenmesini yaparak ilgili makamlara iletilmesini sağlamak,

·      Kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda Merkezimizin tanıtılması ve Merkez içi eğitim amaçlı teknik gezi programlarının koordinasyonunu sağlamak,

·      Merkezimiz personelinin yurtiçi/yurtdışı eğitimlerinin koordinasyonunu yaparak kayıtlarını tutmak ve personelin yurtdışı görev raporlarını Başkanlık Makamına iletilmek üzere Merkez Müdürlüğüne sunarak kayıt altına almak,

·      Merkezin tanıtımı için yapılması planlanan ve/veya planlanacak olan her türlü yazılı ve görsel doküman ile materyalin hazırlanmasına ilişkin koordinasyonu yapmak,

·      Merkezimizce yapılacak olan protokol ve sözleşme metinlerinin hazırlanması hususlarında koordinasyon sağlayarak hazırlanan metinlerin Başkanlık Makamına iletilmesini yapmak, tüm protokol ve sözleşmelerin birer nüshasını kayıt altına almak,

·      TAEK Yayın Yönergesi uyarınca Kurum yayını olarak yayınlanması ön görülen teknik rapor vb. eserlerin değerlendirilmesi için TAEK Yayın Kuruluna iletilmesini sağlamak,

·      Merkezimizde yeni göreve başlayan personele bilgilendirme ve işe başlama eğitiminin ilgili modüllerini içeren programın hazırlanmasını sağlamak, oryantasyon eğitiminin koordinasyonunu yapmak ve ilgili dokümanları kayıt altına almak,

·      Aday Memur Eğitimi kapsamında işe başlayan personel için gerekli olan oryantasyon eğitiminin düzenlenmesini yapmak ve değerlendirme formlarının Başkanlık Makamına iletilmesini sağlamak,

·      Kurum dışından alınan eğitim hizmetlerinin etkinliğinin değerlendirilmesini yaparak kayıt altına almak ve bu değerlendirmeleri göz önünde bulundurarak gerçekleştirilecek olan eğitimlerin organizasyonlarını ve yıllık eğitim programının hazırlanmasını sağlamak,

·      Ulusal Kurs Programının oluşturulması için gerçekleştirilen UKP toplantılarına katılmak,

·      Radyasyon kaynakları ile çalışan görevlilerin radyasyondan korunmasına yönelik eğitimlerin yapılması amacıyla ilgili kurum/kuruluşlarda ve Kurum tarafından düzenlenen kurs ve seminerlerde eğitmen desteği konusunda koordinasyonu sağlamak ve Merkezimizdeki mevcut eğitmen havuzunu güncel halde tutmak.

 

EĞİTİM HİZMETLERİ

Merkezimizin önemli hizmet alanlarından biri de eğitimdir. Eğitim hizmetlerimiz üç ana başlıkta toplanmaktadır:

AKURSLAR

1- DNA Komet Analiz Yöntemi Kursu

Gıda mühendisleri, biyologlar, veteriner hekimler ve eczacılar için DNA komet analiz yönteminin uygulamalı eğitimi yapılmaktadır.

2Gıda Işınlama Kursu

da mühendisleri, veteriner hekimler, gıda işletme yöneticileri, üniversite öğretim görevlileri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı mensuplarına gıda ışınlama teknolojisi konusunda bilgi verilmektedir.

3Radyasyondan Korunma Kursları ve Eğitimleri

Radyasyon kaynakları ile çalışan görevlilerin radyasyondan korunması ile ilgili eğitimlerin yapılması amacıyla Kurum tarafından düzenlenen kurs ve seminerlerde Merkezimizdeki uzman personel eğitmenlik yapmaktadır.

4Kişisel Dozimetri Hizmeti Temel Kursu

Kişisel dozimetri hizmeti verecek kuruluşlarda çalışacak personel, Kişisel Dozimetri Laboratuvarlarının idari ve teknik özellikleri konusunda bilgilendirilmektedir.

5Endüstride Radyasyonla Sterilizasyon

Endüstride radyasyonla sterilizasyon konusunda özel sektör ve kamu kuruluşları bilgilendirilmektedir.

6Radon Kursu

Üniversiteler, özel ve kamu radon ölçüm kuruluşları personeline radon ölçümünün tanıtımı ve Aktif ve Pasif Radon Ölçüm Sistemlerinin eğitimi verilmektedir.

 

 

7Nükleer Tekniklerin Uygulamaları

Nükleer tekniklerin uygulamalarına ilişkin teorik ve uygulamalı eğitimler verilmektedir.

8Uygulamalı Radyoaktivite Ölçüm Metotları Eğitimi

Üniversiteler, özel ve kamu kurulularından gelen talepler doğrultusunda toplam alfa/beta, alfa, sıvı sintilasyon ve gama spektrometrik ölçüm metotları eğitimi uygulamalı olarak verilmektedir.

BSANAEM STAJ OLANAKLARI

Üniversitelerin temel bilimler, veterinerlik ve mühendislik alanında eğitim alan öğrencilerine www.taek.gov.tr adresinde belirtilen staj periyodunda staj olanağı sağlanmaktadır.

CSANAEM TEKNİK GEZİLERİ

SANAEM içi teknik geziler düzenlenerek Merkezimizle ilgili ayrıntılı bilgi verilmektedir.