Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ANAEM), 18.08.2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararının 30.09.2010 tarih ve 27715 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla kurulmuş olup, TAEK’in Beşevler yerleşkesinde üç bölüm ve iki şube ile faaliyetlerini  sürdürmektedir.


ANAEM, TAEK Başkanlığının onayladığı stratejiler, planlar ve programlar çerçevesinde radyasyondan korunma, radyasyon güvenliği, nükleer güç, nükleer güvenlik, nükleer emniyet, nükleer güvence, nükleer teknoloji, nükleer/radyasyon uygulamaları gibi TAEK’in görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası eğitimler düzenleyerek bu alanlarda görev yapacak Kurum personeli ile Kurum dışı çalışanların yetiştirilmesini sağlamak, sayılan alanlarda kamuoyunu bilgilendirmek, etkin ve verimli bir eğitim ve kamuoyu bilgilendirme için gerekli araştırmaları yapmak ve diğer ilgili hizmetleri yerine getirmek üzere kurulmuştur. TAEK’in kuruluşundan beri sürdürmekte olduğu Kurum içi ve Kurum dışı eğitimlerin standartlaştırılması ve daha sistematik hale getirilmesi ve kamuoyu bilgilendirme faaliyetlerinin bir merkezde toplanması yoluyla etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması ANAEM’in hedefleri arasındadır.

Bu kapsamda ANAEM’deki faaliyetler:

 • Eğitim Yönetimi Bölümü
 • Eğitim Uygulama Bölümü
 • Kamuoyu Bilgilendirme Bölümü

tarafından yürütülmektedir.

ANAEM’in Misyonu

Nükleer alanda uzmanlık gerektiren konularda uygulamalar yapan personelin ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak yetiştirilmesi, vasıflandırılması ve belgelendirilmesi,

 • Bilim ve teknolojideki gelişmeler ve uygulamalar konusunda ilgili personelin bilgi edinmesi, adaptasyonunun sağlanması ve verimliliğinin artırılması,
 • Ülkenin nükleer alanda teknoloji transferi konusunda görev alacak personelin yetiştirilmesi sağlanarak  nükleer alanda bilgi birikimi ve işgücü potansiyeli oluşturulması,
 • Kurumun görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında kamuoyunun hızlı, etkin ve doğru olarak bilgilendirilmesidir.

ANAEM’in Vizyonu

 • Ülke çapında nükleer alanda sürdürülen eğitimlerin standartlaştırılması ve sistematik hale getirilmesi,
 • ANAEM’in nükleer alanda eğitimler veren uluslararası geçerliliğe sahip merkez haline gelmesi,
 • TAEK’in düzenleyici ve denetleyici rolünün kamuoyu tarafından açık ve net olarak anlaşılmasının sağlanmasıdır.

 

Birimler

 • Eğitim Yönetimi Bölümü +

  Eğitim Yönetimi Bölümü, TAEK’in düzenlediği ulusal ve uluslararası eğitimlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla eğitimlerin standartlaştırılması, sistematik hale getirilmesi ve vasıflı eğitmenlerce verilmesi hedefine yönelik olarak eğitim plan ve programlarının hazırlanması; eğitim materyallerinin geliştirilmesi ve güncellenmesi; eğitmen havuzlarının oluşturulması ve yönetimi; eğitimler için ilgili kuruluşlarla gerekli işbirliğinin yapılması; ulusal ve uluslararası benzer eğitimlerin izlenmesi, incelenmesi ve değerlendirilmesi; düzenlenen eğitimlerin ve eğitmenlerin değerlendirilmesi; ve eğitim yöntemleri geliştirilmesi ve bu konuda inceleme ve araştırmaların yapılması görevlerini yürütmektedir. Devamını Oku
 • Eğitim Uygulama Bölümü +

  Eğitim Uygulama Bölümü, TAEK Başkanlığının onayladığı stratejiler, planlar ve programlar çerçevesinde Yıllık Ulusal Eğitim Programında yer alan radyasyondan korunma, radyasyon güvenliği, nükleer güç, nükleer güvenlik, nükleer emniyet, nükleer güvence, nükleer teknoloji ve nükleer/radyasyon uygulamaları alanında ulusal ve uluslararası eğitimler düzenlemekle görevlendirilmiştir. Bölüm eğitim uygulamalarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak eğitimlerin plan, program ve yönergelere göre gerçekleştirilmesi; eğitimlerle ilgili hazırlıkların ve gerekli düzenlemelerin yapılması; ve başarı/katılım belgelerinin düzenlenmesi ve dağıtımı faaliyetlerini yürütmektedir. Devamını Oku
 • Kamuoyu Bilgilendirme Bölümü +

  Kamuoyu Bilgilendirme Bölümü, TAEK’in nükleer güvenlik ve radyasyon güvenliğinin sağlanmasına yönelik sürdürdüğü faaliyetler, dünyada nükleer alandaki gelişmeler ve ülkemizde bu alanda sürdürülen faaliyetler ve nükleer güvenlik ve radyasyondan korunma ile ilgili bilgilerin kamuoyuna zamanında ve şeffaf bir şekilde aktarılmasını sağlamakla görevlendirilmiştir. Bu yolla TAEK’in bu alanda sürdürdüğü faaliyetlerle ilgili bilgilerin tatmin edici ve farkındalık yaratacak  bir şekilde kamuoyuna aktarılmasını sağlamak Bölümün hedefleri arasındadır. Kamuoyu Bilgilendirme Bölümü görevlerini seminer, çalıştay ve kongre düzenlemek,  yazılı ve görsel materyal hazırlamak ve güncellemek, halkı bilgilendirme merkezleri kurmak, bu amaçla sergi, müze teknoloji parkları kurmak ve  kitle iletişim araçlarını etkin bir şekilde kullanmak suretiyle yerine getirir. Devamını Oku
 • 1