1

Dr. Zafer DEMİRCAN

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı

2

Veysel UYAR

 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı

3

Suat ÜNAL

 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı

4

Dr. İsmail Hakkı ARIKAN

 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı

5

Müh.Alb. Erdinç DİNÇER

 Milli Savunma Bakanlığı   

6

Büyükelçi Murat Yavuz ATEŞ

 Dışişleri Bakanlığı

7

I.Hukuk Müşaviri Hayrettin KURT  

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

8

Prof.Dr. Mehmet Haluk AKSEL

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

9

Prof.Dr. Kemal Metin KIR

 Ankara Üniversitesi

10

Prof.Dr. Semih KÜÇÜKARSLAN

İstanbul Teknik Üniversitesi

11

Prof.Dr. Ayhan YILMAZER

Hacettepe Üniversitesi

Başbakan, gerekli gördükçe Atom Enerjisi Komisyonu toplantılarına başkanlık eder.Atom Enerjisi Komisyonu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanının başkanlığında, başkan yardımcıları, Milli Savunma, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarından birer üye ile nükleer alanda eğitim, öğretim ve araştırma yapan dört öğretim üyesinden oluşur. Bakanlık ve yüksek öğretim kurumları temsilcisi üyeler, Başbakan tarafından seçilerek dört yıllık bir süre için görevlendirilir. Süreleri sona eren üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi bir nedenle üyeliğin normal süreden önce sona ermesi halinde, eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere yenisi seçilir.

Atom Enerjisi Komisyonu toplantılarına, Başbakanca belirlenecek esaslara göre konuyla ilgili diğer bakanlık temsilcileri de katılabilir.

Görevleri:

  1. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun çalışma ilkelerini ve programlarını saptamak; bütçe taslağını hazırlamak ve Başbakana sunmak.
  2. Nükleer alanla ilgili kanun tasarılarını ve tüzükleri hazırlamak ve Başbakanlığa sunmak ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile ilgili yönetmelikleri kabul etmek.
  3. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun çalışmalarını izlemek, değerlendirmek, yıllık çalışma programını ve raporunu hazırlayıp Başbakana sunmak.
  4. Kurumun gelişen ihtiyaçları karşısında organizasyon ve kadrolarını gözden geçirip gerekli düzenlemeleri Başbakanın onayına sunmak.


Çalışma Şekli:

Atom Enerjisi Komisyonu, yılda en az dört kere toplanır ve Komisyonun sekreterlik işleri Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı sekreteryası tarafından yapılır.

Atom Enerjisi Komisyonunun çalışma şekli bir yönetmelikle düzenlenir.