31/3/2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Nükleer Santrallerin Yapı Denetimi Yönetmeliği gereğince nükleer santral sahalarında bulunan tüm yapı, sistem ve bileşenlerin imalat, inşaat ve montaj faaliyetlerinin denetimini yapmak üzere  Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan yetki belgesi alınması zorunludur.

Yetkilendirmeye İlişkin Önemli Hususlar:

 1. Kurulacak veya tadil edilecek nükleer santrallerin sahalarında bulunan tüm yapı, sistem ve bileşenlerin saha içi ve dışındaki imalat, inşaat ve montaj faaliyetlerinin denetimini yapacak kuruluşlar Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan yetki almak zorundadır.
 2. Nükleer yapı denetimi kuruluşları için düzenlenen yetki belgeleri ile birlikte bu belgelerin bütünleyici eki olarak yetki koşulları belirlenecektir.
 3. Yönetmeliğin 11 inci maddesi kapsamındaki denetim faaliyetleri; nükleer güvenlik açısından önemli olan yapı, sistem ve bileşenlerin denetimi için yetkilendirilen kuruluşlarca yapılabilir.
 4. Yönetmeliğin 12 nci maddesi kapsamındaki denetim faaliyetleri; nükleer güvenlik açısından önemli olan ya da olmayan yapı, sistem ve bileşenlerin denetimi için yetkilendirilen kuruluşlarca yapılabilir.
 5. Kurum, yetkilendirdiği kuruluşları Kurumun internet sayfasında ilan yoluyla duyurur. Nükleer yapı denetim kuruluşları, Kurumdan almış oldukları yetkinin kapsamına uygun alanlarda ve yetki koşulları çerçevesinde, Kurucu ile imzaladığı hizmet sözleşmesi kapsamında denetim işleri yapabilirler.
 6. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümlerine göre yapı denetimi kuruluşu olarak faaliyet gösteren kuruluşlar, bu Kanunun “Sorumluluklar ve yapılamayacak işler” başlıklı 3 üncü maddesinin son fıkrasının Yapı denetim kuruluşu denetim faaliyeti dışında başka ticarî faaliyette bulunamaz. Bu kuruluşun denetçi mimar ve mühendislerinin, denetim faaliyeti süresince başkaca meslekî ve inşaat işleri ile ilgili ticarî faaliyette bulunmaları yasaktır.” hükmü uyarınca başka ticari faaliyette bulunamazlar. Bu nedenle, Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan yetki belgesi alacak kuruluşlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldıkları/alacakları yetkiyi kaybederler. Konuyla ilgili detaylı bilgi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili birimlerinden alınabilir.

 

Başvuru için gerekli belgeler *:

Yetki Belgesi almak için TAEK’e yapılacak başvurularda aşağıdaki belgelerin tamamı, basılı olarak; basılı belgelerin aslı veya aslının sunulamaması halinde resmi makamlarca onaylı örneği sunulur:

 1. Kurum internet sitesinde yayımlanan yetki kapsamı ve başvuru dilekçesi formu,
 2. Kuruluşun aktif ve kayıtlı ticari faaliyet yürüttüğünü gösterir resmi belgeler,
 3. Kuruluşu temsile yetkili kişileri gösteren belgeleri ile bu kişilerin yetkili makamlarca onaylı imza beyannamesi veya sirküleri,
 4. Kuruluşun organizasyon yapısı, teknik kapasitesi ve insan kaynaklarına ilişkin bilgiler ile yapı denetimi konusunda geçmiş tecrübesini içeren bir rapor,
 5. Kuruluşun talep etmiş olduğu yetki kapsamında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen niteliklere sahip olduğunu gösteren
  1. Kuruluşun uluslararası düzeyde geçerli bir kalite yönetim sistem belgesi,
  2. Türk Akreditasyon Kurumundan alınan, kalite yönetim sistem belgesinin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmiş olduğunu gösterir yazı,
  3.  Kalite yönetim sistemi dokümanlarından insan kaynakları yönetimi ve denetim süreçlerine ilişkin belge ve prosedürler,
 6.  Kuruluşun varsa yapı, sistem ve bileşenlerin denetimine ilişkin olarak diğer ülkelerin düzenleyici kurumlarından almış olduğu yetki belgeleri,
 7.  Kuruluşun güvenilir personel istihdam edeceğine dair yazılı beyanı,
 8.  8.26/5/2002 tarihli ve 24766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı Mal ve Hizmet Üretimi ve Yayın Gelirleri Yönetmeliği kapsamında belirlenen mal ve hizmet üretim türleri ücret listesinde yer alan hizmet bedelinin ödendiğine ilişkin banka dekontu. (Hizmet bedeli alınmadan önce kuruluşun başvurusunun uygunluğu ön kontrole tabi tutulur ve sonuç ilgili kuruluşa bildirilir. Ön kontrol aşamasının tamamlanması sonrasında hizmet bedeli aday kuruluşlar tarafından yatırılarak dekont TAEK’e teslim edilir.)

Ayrıca üzerinde arama yapılabilir iki elektronik kopya olarak sunulacak belgeler:

      i. Yukarıda 4 üncü madde kapsamında istenen kuruluşun organizasyon yapısı, teknik kapasitesi ve insan kaynaklarına ilişkin bilgiler ile yapı denetimi konusunda geçmiş tecrübesini içeren bir rapor,
     ii. Yukarıda 5-c maddesi kapsamında istenen kalite yönetim sistemi dokümanlarından insan kaynakları yönetimi ve denetim süreçlerine ilişkin belge ve prosedürler.

 Belgelerin tamamı Türkçe ve/veya İngilizce sunulur.

 

KOD NO:

MAL/HİZMET TÜRÜ

2018 YILI ÜCRETLERİ

12.05.00.00.00

YAPI DENETİMİ

 

12.05.01.00.00

Nükleer Güvenlik Açısından Önemli Yapı, Sistem ve Bileşenlerin Denetimi için Yetki Belgesi Verilmesi

133.395,00 TL

12.05.02.00.00

Nükleer Güvenlik Açısından Önemli Olmayan Yapı, Sistem ve Bileşenlerin Denetimi için Yetki Belgesi Verilmesi

24.045,00 TL

12.05.03.00.00

Nükleer Yapı Denetimi Kuruluşu Yetki Belgesi Geçerlilik Süresinin Yenilenmesi Hizmeti

10.530,00 TL

12.05.04.00.00

Nükleer Yapı Denetimi Kuruluşu Yetki Belgesi Kapsamının Genişletilmesi Hizmeti

114.920,00 TL