Son zamanlarda yazılı ve görsel medyada, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Bölümünde görevli 12 personelin tiroit kanserine yakalandığından bahisle “Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun sağlık personeli üzerindeki radyasyon ölçümlerini baştan savma yaptığına” dair yanlış ve yanıltıcı bilgilere dayanan birtakım iddialara yer verilmiştir.

Bilindiği üzere; 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu ile Radyasyon Güvenliği Tüzüğü ve Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği hükümleri gereğince, iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları kapsamına giren röntgen teşhis cihazlarının kullanılabilmesi için Kurumumuzdan lisans alınması zorunludur.

 

Söz konusu lisansın verilebilmesi için, uzmanlarımız tarafından radyasyon kaynaklarının bulunduğu yerlerin fiziki koşulları ile koruyucu donanımlarının (gözetleme penceresi, kurşun eşdeğer paravan, kurşun önlük, gonad koruyucu, tiroit koruyucu, radyasyon uyarı işareti vb.) uygun olup olmadığı değerlendirilir, normal çalışma koşullarında radyasyon kaynağının bulunduğu oda ve odanın bitişik alanlarında radyasyon ölçümleri alınır. Fiziki koşulların ve donanımın yeterli görülmesi ve radyasyon ölçüm değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olması durumunda söz konusu kaynağın kullanılması için cihazın bulunduğu kuruluşun sahibine, radyasyondan korunma sorumlusunun sorumluluğunda kullanılmak üzere lisans verilir.

 

Cihazların kullanılması sırasında çalışanların mümkün olan en az düzeyde radyasyona maruz kalmalarını temin etmek üzere radyasyon güvenliğine ilişkin standartların uygulanmasını sağlamak, radyasyondan korunma önlemlerini almak, işin niteliğine uygun gerekli koruyucu giysi ve teçhizatın kullanılmasını sağlamak, doz sınırlarına uyacak şekilde çalışma planlarını ve çalışma talimatlarını hazırlamak, gerekli niteliklere sahip yeterli sayıda personeli istihdam etmek, çalışanları radyasyondan korunma konusunda bilgilendirmek, kurum içi eğitimlerini sağlamak lisans sahibinin ve radyasyondan korunma sorumlusunun yükümlülüğündedir. Ayrıca, denetimli alanlarda görev yapan radyasyonla çalışanların kişisel dozimetre kullanması zorunludur. Dozimetri hizmeti; Kurumumuzdan veya uygunluk belgesini haiz akredite kuruluşlardan alınabilmektedir.

 

Diğer taraftan, radyasyonla çalışanlar da kişisel olarak radyasyondan korunmalarını sağlamak üzere radyasyondan korunma sorumlusunun yazılı direktifleri doğrultusunda ve gözetiminde; işin niteliğine uygun gerekli koruyucu giysi ve teçhizat ile kişisel dozimetrelerini kullanmalı, radyasyondan korunma önlemlerini almalı ve uygulamalıdır.

 

Söz konusu haberlere ilişkin olarak;

 

  • · Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde kullanılan tıbbi amaçlı radyoloji cihazları Kurumumuzdan lisanslıdır.
  • · Hastane bünyesinde 2012 ve 2015 yıllarında radyasyon güvenliği denetimi yapılmış olup lisans koşulları çerçevesinde faaliyetine devam etmesinde sakınca görülmemiştir.
  • · Hastane, Kurumumuzun denetim görevlileri tarafından radyasyon güvenliği mevzuatı kapsamında 16 Haziran 2016 tarihinde yeniden denetlenmiş, faaliyetinin devamında radyasyon güvenliği açısından bir sakınca tespit edilmemiştir.
  • · Hastane, haberlerde yer alan iddiaların aksine dozimetri hizmetlerini Kurumumuzdan değil uygunluk belgesini haiz özel bir firmadan almaktadır.
  • · Girişimsel radyoloji uygulamaları yapan doktorlara tahsis edilen ekstremite dozimetrelerinde okunan dozlarda zaman zaman inceleme düzeyi üzerinde doz değerlerine rastlanmakla birlikte, söz konusu hastane personeline ilişkin Kurumumuzun Merkezi Doz Kayıt Sisteminde bulunan veriler incelendiğinde habere konu iddialara temel teşkil edecek bir hususa rastlanmamıştır.

 

Diğer taraftan, iş güvenliğine ve çalışanların çalışma sürelerine ilişkin düzenlemeler Kurumumuz mevzuatı kapsamı dışındadır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU