Radyasyon Görevlileri ile İlgili Sorular

Son güncelleme: Pazartesi, 07 Nisan 2014 12:06

Kimler Radyasyon Görevlisidir?

Radyasyon görevlisi, görevi gereği radyasyon alanında (denetimli ve gözetimli alanlarda) çalışan, normal çalışma koşullarında halk için verilen yıllık doz sınırı üzerinde (1 mSv/yıl) radyasyon dozuna maruz kalma olasılığı bulunan ve düzenli olarak aldıkları radyasyon dozu seviyesinin belirlenmesi gereken kişi olarak değerlendirilmektedir.

Hamilelik ve Emzirme Dönemindeki Görevliler Radyasyon Alanlarında Çalışabilir mi?

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği 12 nci maddesinde yer alan “Hamileliği belirlenmiş kadın çalışan, çalışma şartlarının yeniden düzenlenebilmesi amacıyla yönetimi haberdar eder. Hamileliğin bildirilmesi kadın çalışanın çalışmasına engel teşkil etmez, gerekiyorsa çalışma koşulları yeniden düzenlenir. Bu nedenle, doğacak çocuğun alacağı dozun mümkün olduğu kadar düşük düzeyde tutulması sağlanır ve toplum için belirlenen doz sınırlarına uyulur” ifadesinden de anlaşılacağı gibi hamilelik süresince kadın çalışanların etkin dozu yılda 1 mSv’i aşmayacak şekilde düzenlenmelidir.

Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan “Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik” ekinde, Ek-1 "Gebe, Yeni Doğum Yapmış veya emziren Çalışanın Sağlık ve Güvenliği için Tehlikeli Sayılan faktörlere Yönelik Alınacak Önlemler" kapsamında iyonize radyasyon ile ilgili olarak  “Gebe veya emziren çalışanlar iyonize radyasyon kaynaklarının bulunduğu ve radyasyonla kirlenmiş olan yerlerde ve işlerde çalıştırılamaz. Bu gibi yerlere girmemesi uyarı levhaları ile belirtilir” hükmüne yer verilmiştir.

Radyasyon kaynakları ile yapılan uygulamalarda ışınlanmaya maruz kalan kişileri korumak üzere her türlü önlemin alınmasından ve radyasyon görevlilerinin bilgilendirilmesinden “Lisans Sahibi” sorumludur. Bu çerçevede, lisans sahibi, hamileliği bildirilen çalışanların çalışma koşullarının mevzutta belirtilen esaslar doğrultusunda düzenlenmesinden de yükümlüdür.

 Radyasyonla Çalışanların Sosyal Hakları Nelerdir?

2690 Sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu ile iyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarıyla ilgili faaliyetlerde, iyonlaştırıcı radyasyonun zararlarına karşı korunmayı sağlayıcı ilkeleri ve önlemleri belirleme görevi Kurumumuza verilmiştir. Bu Kanuna istinaden yayımlanan Radyasyon Güvenliği Tüzüğü ve Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde radyasyon görevlilerinin, halkın ve çevrenin radyasyondan korunmasına yönelik temel güvenlik standartları ve sorumluluklara ilişkin hususlar bulunmakta ancak Kurumumuz mevzuatında radyasyon görevlilerinin sosyal hakları ile ilgili hususlar yer almamaktadır.

Görevi gereği radyasyonla çalışanların sosyal hakları ile ilgili hususlar; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 ıncı maddesi,  3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun, Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 103 üncü maddesi ile düzenlenmiştir.

İlgili İçerik