Lisans İşlemleri ile İlgili Sorular

1. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan (TAEK) ne için lisans alınmalıdır?

2. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu faaliyetleri kapsamına girmeyen radyasyon kaynağı var mıdır?

3. Hangi durumlar lisans almayı gerektirmez?

4. Lisans türleri nelerdir ve lisans başvurusu nasıl yapılır? 

5. Lisans başvuruları ne kadar sürede neticelenmektedir?

6. Lisans başvuru ücretinin iadesi mümkün müdür?

7. Lisans işlemlerinin hangi aşamada olduğunu nereden öğrenebiliriz?

8. Lisans işlemleri başlatıldıktan sonra faaliyette bulunulabilir mi?

9. Lisans belgesi kaç yıl geçerlidir?

10. Lisanssız çalışmanın müeyyideleri var mıdır?

11. Lisans belgesi üzerinde değişiklik gerektiren durumlar nelerdir?

12. Lisansa ilişkin herhangi bir denetim var mı?

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan (TAEK) ne için lisans alınmalıdır?

Radyoaktif kaynaklarının taşınmak üzere ithal ve ihraç edilmesi, radyasyon kaynaklarının kullanılmak üzere bulundurulması, radyasyon kaynaklarının imalat veya bakım ve onarımı faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında radyasyondan korunmanın sağlanmasına yönelik olarak 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu hükümleri gereğince Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan lisans alınması zorunludur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu faaliyetleri kapsamına girmeyen radyasyon kaynağı var mıdır?

Manyetik Rezonans MR, ultrasonografi (USG), doppler cihazları, GSM baz istasyonları, kamera/ses kayıt sistemi, TV yayın cihazları, elektrikli ofis araçları, taşınabilir telefonlar, katot ışını tüpsüz monitörler, bilgisayar ağ sistemleri, metal dedektörleri gibi iyonlaştırıcı olmayan radyasyon kaynakları TAEK faaliyetleri kapsamında değildir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Hangi durumlar lisans almayı gerektirmez?

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen "Muafiyetler" kapsamında yer alan durumlar için lisans alınması gerekmez.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Lisans türleri nelerdir ve lisans başvurusu nasıl yapılır? 

Lisans türüne bağlı olarak; aşağıda belirtilen linklerdeki bilgi ve belgeler ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:192 06510 Çankaya - ANKARA adresine posta ile veya elden başvuruda bulunulması gerekmektedir. Faks ile yapılan başvurular kabul edilmemektedir. E-devlet üzerinden elektronikbaşvuru işlemleri yapım aşamasındadır.

1. Kullanma ve Bulundurma Lisansı

1.1 Tıbbi Uygulamalar

1.2 Endüstriyel Uygulamalar

1.3 Güvenlik Uygulamaları

1.4 Veterinerlikte Kullanılan Radyoloji Cihazları için Lisans  

1.5 Araştırma ve Eğitim Laboratuvarları için Lisansı 

2. Üretim ve Tesis İşletme Lisansı

2.1 Radyoizotop Jeneratörü Üretimi / Radyofarmasötik Hazırlama Lisansı
2.2 Siklotron İle Radyoizotop Üretim Tesisi Lisansı 

3. Radyoaktif Kaynakların İthalatını, İhracatını ve Taşımasını Yapacak Kuruluşlar için Lisans 

4. İmalat veya Bakım ve Onarım Faaliyetlerinde Radyasyondan Korunmanın Sağlanmasına İlişkin Lisans 

5. Radyoaktif Kaynak İçeren Cihazların Sökümü ve Taşınması Faaliyetlerine Yönelik Lisans 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Lisans başvuruları ne kadar sürede neticelenmektedir?

Başvuruda gönderilen bilgi ve belgelerin eksiksiz olması ve Kurumumuz denetim görevlileri tarafından yerinde yapılan lisansa esas denetim sonucunun uygun olduğunun değerlendirilmesi halinde 30 gün içerisinde lisans belgesi düzenlenir. Lisans başvurusunda gönderilen bilgi ve belgelerde eksiklik varsa, başvuru sahibine Kurumumuz tarafından eksikliğin 3 (üç) ay içerisinde giderilmesi hususunda yazılı bildirimde bulunulur. Lisanslama işlemleri tamamlanıncaya kadar radyasyon kaynağı ile faaliyette bulunulmaması gerekmektedir. Başvuru belgelerinde eksikliğin üç ay içerisinde tamamlanmaması durumunda lisans başvuru ücreti Kuruma gelir olarak kayıt edilir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Lisans başvuru ücretinin iadesi mümkün müdür?

Yapılan lisans başvurusundan vazgeçilmesinin bildirilmesi ve Kurumumuz tarafından lisansa esas denetiminin gerçekleştirilmemiş olması durumunda lisans ücreti iade edilebilir.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Lisans işlemlerinin hangi aşamada olduğunu nereden öğrenebiliriz?

Lisanslama ile ilgili sorularınız için; 444 TAEK (444 8235) numaralı telefonu arayabilirsiniz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Lisans işlemleri başlatıldıktan sonra faaliyette bulunulabilir mi?

Radyasyon uygulaması yapan yerler lisans alana dek faaliyette bulunamaz. Lisans başvurusunu Kuruma eksiksiz yapan kuruluşlar lisansa esas denetim sonucunun uygun olduğunun değerlendirilmesi halinde lisanslanmaktadır.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Lisans belgesi kaç yıl geçerlidir?

Lisans beş (5) yıl süre ile geçerlidir. Lisansın bitiş tarihi, belge üzerinde “Vize Tarihi” olarak belirtilmektedir. Lisansın yenilenmesi için vize tarihinden önceki altı (6) ay süre içerisinde, vize başvurusunda bulunulması gerekir.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Lisanssız çalışmanın müeyyideleri var mıdır?

Lisanssız faaliyet gösterdiği tespit edilen, lisanslama işlemlerini tamamlamayan veya denetimlerde tespit edilen eksikliklerini gidermeyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kurum, radyasyon uygulamasının durdurulması ve gerekli tedbirlerin alınması için mülki idare amirlerine, kanuni ya da idari soruşturmaya geçilmesi için ilgili makamlara veya Cumhuriyet Savcılığına ihbarda bulunur.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Lisans belgesi üzerinde değişiklik gerektiren durumlar nelerdir?

1. Vize süresi içinde veya vize süresinin aşılması durumunda lisansın vize edilmesi

2. Kuruluş unvanının değişmesi, radyasyondan korunma sorumlusunun değişmesi, belediye tarafından adres değişikliği ve taşınabilir cihazların adresinin değişmesi durumunda lisans belgesi üzerinde değişiklik yapılması

3. Radyasyon kaynağının aynı adreste farklı bir kuruluşa devredilmesi, cihazın teknik özelliklerinin değişmesi, radyasyon kaynağının kullanıldığı yerde veya bitişik alanlarında değişiklik olması ve radyasyon kaynağının bina içinde yer değiştirmesi veya başka adrese taşınması durumunda yeniden lisans almak için

http://www.taek.gov.tr/radyasyonguvenligi/lisans-izin-uygunluk-islemleri/156-lisans-sonrasi-islemler.html adresindeki bilgi ve belgeler ile kuruma başvurulması gerekmektedir.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Lisansa ilişkin herhangi bir denetim var mı?

Kurumumuzdan lisans almış kuruluşlarda, lisans koşullarının devamlılığı açısından radyasyon güvenliği denetimleri yapılmaktadır. Bu denetimler, 31.07.2010 tarih ve 27658 sayılı Radyasyon Güvenliği Denetimleri ve Yaptırımları Yönetmeliği kapsamında haberli veya habersiz olarak gerçekleştirilmektedir.