EURATOM 7. Çerçeve Programı Nedir?

EURATOM Çerçeve programı, AB Çerçeve Programının içinde yer alan fakat ayrı bir ana alt başlık olarak değerlendirilmesi gereken bir programdır. AB Çerçeve Programları, Avrupa Birliği’nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı’dır. Programları’nın başlıca amaçları arasında, Avrupa’nın bilimsel ve teknolojik temelinin güçlendirilmesi, endüstriyel rekabetin desteklenmesi, üniversite-sanayi ve ülkeler arası işbirliğinin teşvik edilmesi sayılabilir. 1984 yılında başlayan Çerçeve Programları, diğer birçok topluluk programı gibi amaçları ve bütçesiyle belli bir dönem için tasarlanmış çok yıllı programlardır. 1 Ocak 2007’de başlayıp 2013 yılına dek yürürlükte olacak olan 7. Çerçeve Programı (ÇP) daha önceki çerçeve programlarında olduğu gibi, araştırmayla ilgili tüm AB girişimlerini ortak bir çatı altında toplamayı hedeflemektedir.

EURATOM Çerçeve Programı, AB Çerçeve Programından ayrı olarak nükleer alandaki Ar-Ge faaliyetlerini, ortak bir amaç ve belirlenen hedeflerle AB üye ve aday devletlerinin işbirliği ile ve ortaklıklar kurarak sürdürmeleri amacıyla organize edilmiş AB finansman programlarından biridir.

EURATOM 7. Çerçeve Programı 3 ana alt programdan oluşmaktadır:

1) Füzyon Enerjisi Araştırmaları: Füzyon enerjisinden elektrik üretiminin sağlanacağı geleceğin güç santrallerinin geliştirilmesi ana hedeftir. Bu hedefin ana basamaklarından biri   prototip tasarımların geliştirilmesi ve kurulmasıdır. Buna yönelik olarak ITER projesinin gerçekleştirilmesi ve bir bilgi tabanı oluşturulması bu programın omurgasını oluşturmaktadır.

2) Nükleer fisyon ve radyasyondan korunma – Nükleer fisyon ve radyasyondan korunma ile ilgili olarak özellikle güvenlik performansı, kaynak verimliliği, nükleer fisyonun maliyet etkinliği, radyasyonun endüstride ve tıpta kullanımı gibi konularda çalışmaların yürütülmesidir. Bu çalışmalar içerisinde staj faaliyetleri ve araştırma altyapılarını desteklemek de bulunmaktadır. AB menfaatlerine paralel olmak koşuluyla, bu alandaki araştırma ve teknoloji platformlarında da EURATOM’un uluslararası seviyede aktif bir rol oynaması öngörülmektedir.

3) Avrupa Ortak Araştırma Merkezleri (JRC) : Avrupa Ortak Araştırma Merkezleri (Joint Research Centers-JRC) Avrupa Komisyonu’nun kendi araştırma merkezleridir. 5 ülkede 7 adet araştırma enstitüsünden oluşur. Ana hedefi, AB mevzuatının oluşumuna ve yeni teknolojiler geliştirilmesine bilimsel ve teknolojik destek sağlamaktır. Avrupa Ortak Araştırma Merkezleri, AB aday ülkelerindeki araştırmacılara; doktora ve doktora sonrası burslar, ileri eğitim programları, ulusal uzman statüleri gibi, kuruluşlara ise kurumsal işbirliği, teknoloji transferi, kuluçka (inkübasyon) hizmeti gibi fırsatlar sunar.

Bu merkezlerde, yenilikçi ve geleceğin sistemlerine ilişkin değerlendirmeler de dahil olmak üzere nükleer enerjinin güvenliği/emniyeti, güvenilirliği, sürdürülebilirliği ve kontrolü için kritik bilimsel ve teknik veri sağlanması ve bilginin geliştirilmesi ve bir araya getirilmesine dönük nükleer araştırma ve eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.

2007 – 2011 yılları arasında kullanılmak üzere Euratom 7. Çerçeve Programının tamamı için ayrılmış olan 2751 milyon Avro’luk mali kaynağın, alt programlar arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde özetlenmektedir.

Füzyon enerjisi araştırmaları
(en az 900 milyon Avro ITER’in inşa edilmesi dışındaki faaliyetlere harcanacaktır)

1,947

Nükleer fisyon ve radyasyondan korunma

287

Avrupa Ortak Araştırma Merkezlerinin (JRC) Nükleer Faaliyetleri

517

Toplam (milyon Avro)

2,751

İlgili İçerik