Strateji Geliştirme Müdürlüğü (SGM)

 

Strateji Geliştirme Müdürlüğü; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde belirtilen;

a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,

b) Kurumun misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,

c) Kurumun görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

ç) Kurumun yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak ve tavsiyelerde bulunmak,

d) Kurumun görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,

e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,

f) Kurumun kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,

g) Kurumun stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,

ğ) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve Kurum faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

h) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

ı) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak,

i) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,

j) Muhasebe hizmetlerini yürütmek,

k) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,

l) Kurumun mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,

m) Kurumun yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

n) Kurumun, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

o) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

ö) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek,

p) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,

görevleri yerine getirmektedir.

 Yukarıda belirtilen görevlerin dışında Strateji Geliştirme Müdürlüğünce;

a) Kurum politika ve hedefleri doğrultusunda yıllık çalışma programı taslağını hazırlamak,

b) Çalışma programında yer alan projelere yönelik; proje tekliflerinin, projelerdeki gelişmelerin, süre uzatımı ve proje parametrelerine yönelik değişiklik talepleri ile proje sonuçlarının değerlendirilmelerini sağlamak ve koordine etmek,

c) TS EN ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemleri: Şartlar Standardı doğrultusunda Kurumda Kalite Yönetim Sisteminin kurulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmaları koordine etmek,

ç) Elektronik Kamu Bilgi Yönetimi Sistemi (KAYSİS) kapsamında; Hizmet Envanteri Veri Tabanı (HEVT) ve Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT) çalışmaları ile Standart Dosya Planı çalışmalarını koordine etmek,

görevleri de yerine getirilmektedir.

 Strateji Geliştirme Müdürlüğü, yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları, aşağıda belirtilen 5 şube müdürlüğü aracılığıyla yerine getirmektedir.

  1. Stratejik Yönetim ve Planlama Şubesi Müdürlüğü,
  2. Performans ve Kalite Ölçütleri Şubesi Müdürlüğü,
  3. Mali Hizmetler Şubesi Müdürlüğü,
  4. İç Kontrol Şube Müdürlüğü,
  5. İdari İşler ve Mali Yönetim Şubesi Müdürlüğü.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Belgeleri

Hepsini Aç | Hepsini Kapat