Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi

TR-1 Araştırma Reaktörü (1961)
İnşa Edilen İlk Binalar ve Arazi (1962)
ÇNAEM ve Çevresi (2004)

 

Bilimsel ve teknolojik çalışmalar içerisinde çok önemli bir yeri bulunan nükleer bilimler ve nükleer teknoloji, karmaşık, hızlı gelişen, pahalı yatırımlar ve en önemli bilim dallarında çok sayıda nitelikli personel gerektiren disiplinler arası bir çalışma alanıdır.

Türkiye, dünyadaki gelişmelere paralel olarak bu konunun önemini kavrayarak, 1955 yılında ABD ile atom enerjisini sivil amaçlarla kullanmada işbirliğini öngören bir anlaşma imzalamış, 1956 yılında bir araştırma reaktörü kurulması için çalışmalar başlatılmış, Küçükçekmece Gölü kenarındaki şimdiki arazi seçilmiş ve bir uzman kuruluş olarak Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu kurulmuştur (6821 sayılı kanun).

1959 yılında ülkemizin ilk nükleer tesisi olan 1 MW gücündeki TR-1 araştırma reaktörünün temeli atılmış, 12/08/1960 tarihli AEK toplantısının 4 numaralı kararıyla "atom reaktörü" projesinin ismi, bulunduğu yere ve verilen görevlere izafeten "Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi" olarak belirlenmiştir. 06/01/1962 tarihinde saat 19:14'te TR-1 araştırma reaktörü "kritik olmuş", 27/05/1962 tarihinde Cumhurbaşkanının katılımı ile resmi açılışı yapılarak Merkezin kuruluşu tamamlanmıştır. 

1970'li yıllarda Türkiye'deki nükleer alandaki çalışmaların ve artan radyoizotop ihtiyacının karşılanması amacıyla aynı bina ve havuz içine daha yüksek güçlü ikinci bir reaktörün yapılmasına karar verilmiş ve TR-2 araştırma reaktörü 1984 yılında 5 MW gücünde tam kapasite hizmete alınmıştır. 1995 yılında reaktör binasının sismik değerlendirmesinin yapılması için reaktör çalışmaları düşük güce indirilmiştir. Reaktör düşük güçlerde test, analiz ve eğitim ihtiyaçlarına göre çalıştırılmaktadır.

Kuruluşundan beri nükleer teknolojinin hemen her alanında faaliyet yürüten bir kamu kuruluşu olan ÇNAEM, yıllar boyunca gerek tesisler, gerek techizat, gerekse tecrübe sahibi insangücü bakımından önemli gelişmeler göstermiş, 2006 yılında faaliyet ve konular bakımından yeniden yapılanmaya gidilmiş ve 05/04/2012 tarihli ETKB Onayı ile Merkez Müdürlüğüne bağlı 6 ana hizmet birimi (Bölüm Başkanlığı) ve 5 İdari birim (Şube Müdürlüğü) oluşturulmuştur. Bölüm/Şube bilgileri organizasyon şemasında gösterilmiştir.

TAEK'e bağlı olarak çalışan ÇNAEM, 2690 sayılı TAEK Kanunu'nda belirtilen esaslara uygun olarak ülkenin bilimsel, teknik ve ekonomik kalkınmasında nükleer enerjinin barışçı amaçlarla ülke yararına kullanılması için her türlü araştırma, geliştirme, uygulama, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmaktadır.


İletişim >>

Göster 
Başlık Gösterim
ÇNAEM Organizasyon Şeması 9650

 • Atık Yönetimi Bölümü

  Görevleri “Ülkemizde hastanelerden, üniversitelerden ve endüstriyel kuruluşlardan tesisimize getirilen düşük aktiviteli radyoaktif atıkların toplanması, sınıflandırılması, işlenmesi, depolanması ve bu atıkların kayıtlarının tutulması ile ilgili idari ve teknik tüm faaliyetlerin yerine getirilmesi,  radyoaktif atık  yönetimi uygulamalarında ulusal ve uluslar arası mevzuata uygun olarak işlemlerin yürütülmesi, insan neslinin ve çevrenin korunması esas alınarak uzun yarılanma süresine sahip atıklar ile yüksek aktiviteli atıkların teslim alınıp geçici depolanması ve fiziksel güvenliklerinin sağlanması” dır. 

  Birimler:

 • Nükleer Elektronik Bölümü

  Görevleri, “Nükleer elektronik konusundaki teknolojik gelişmeleri takip ederek, bu gelişmeleri TAEK’in hedefleri doğrultusunda yurt hizmetine sunmak üzere AR-GE faaliyetlerinde bulunmak ve sonuçlarını uygulamaya aktararak ihtiyaç oranında üretim yapmak, TAEK, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yurt genelindeki ilgili kuruluşların her türlü nükleer elektronik cihazlarının bakım onarımlarını yapmak, Radyasyon metrolojisi konusunda, başta TAEK ve TSK Birimlerinde olmak üzere ülkemizin sağlık, sanayi ve diğer ilgili sektörlerde üretilen ve kullanılan her türlü radyasyon ölçer cihazların ve ışın tedavisi merkezlerinde kullanılan tedavi düzeyli dozimetrelerin periyodik kalibrasyonlarını yaparak sertifikalandırmak, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından uygulanan karşılaştırma programlarına katılmak ve gerektiğinde ulusal merkezler arasında bu programları uygulamak, Bilgi birikimini, ekonomik ve toplumsal yarara dönüştürmek için sanayi kuruluşları, kamu kuruluşları, gereğinde üniversiteler, yurt içi ve yurt dışı kurumlar ile birlikte projeler yapmak ve uluslararası araştırma projelerine katılmak, uzmanlık alanında Merkez Müdürlüğüne ve Kurum Başkanlığına teknik danışmanlık hizmeti vermek” tir.

  Birimler:

 • Nükleer Teknikler Bölümü

  Görevleri “tıbbi uygulama ihtiyaçları için radyoizotop ve radyofarmasötik uygulamaları, bu tür maddelerin geliştirilmesi, kullanılabilir hale getirilmesi, kalite kontrolleri; radyofarmasi eğitimi, endüstriyel radyografi cihazlarına radyoizotop transferi, doz kalibratörlerinin kalite kontrolü;  tahribatsız muayene uygulamaları faaliyetlerini yürütme, endüstriye hizmet verme ve konu ile ilgili kurslar düzenleme, başta nötron fiziği olmak üzere nükleer alanla doğrudan ilişkisi olan her türlü araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek, uygulamalı ve temel araştırmalar yapmak; bu konularda personel yetiştirilmesine katkı sağlamak, uzmanlık alanlarında Merkez Müdürlüğüne ve Kurum Başkanlığına teknik danışmanlık sağlanması ile ilgili görevlerin yerine getirilmesi” dir.

  Birimler:

 • Nükleer Teknoloji Bölümü

  Görevleri, “ÇNAEM’de bulunan nükleer tesis kategorisindeki araştırma reaktörü ve nükleer yakıt tesisinin yürürlükteki ulusal ve uluslar arası mevzuat hükümlerine uygun olarak işletilmesi, gereken nükleer, radyolojik ve fiziksel güvenliklerinin sağlanması, gerekli tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması, güvenlik denetimi ve ek protokol, nükleer madde sayım ve kontrol yönetmeliği ve benzeri mevzuat hükümlerine göre nükleer madde ve radyoaktif madde envanter kayıtlarının tutulması, gerekli bildirim ve denetim dokümanlarının hazırlanması, kalite güvencesi uygulamaları; nükleer teknolojinin reaktör teknolojisi ve nükleer yakıt çevrimleri teknolojileri alanında ter türlü teknoloji edinme faaliyetini yürütmek, araştırma ve güç reaktörleri için tasarım, güvenlik, nötronik, termohidrolik hesapları ve gerektiğinde deneysel uygulamaları yapmak; cevherden reaktöre girinceye ve reaktörden çıktıktan sonraki safhalarda nükleer madde (uranyum, toryum ve benzerleri)  ve reaktör malzemeleri (zirkonyum, berilyum, bor, grafit, çelik ve benzerleri) konusunda ana malzeme ve katkı malzemeleri özellikleri ve etkileri üzerine malzeme araştırmaları yapma, yakın gelecekte uygulanabilir üretim teknolojileri ve  prosesleri geliştirme, proses ve teknoloji edinme, prototip geliştirme bu konularda personel yetiştirilmesi, uzmanlık alanlarında Merkez Müdürlüğüne ve Kurum Başkanlığına teknik danışmanlık sağlanması ile ilgili görevlerin yerine getirilmesi” dir.

  Birimler:

 • Radyoaktivite ve Analitik Ölçüm Bölümü

  Görevleri, “maddelerin nükleer ve radyoaktivite özelliklerine dayalı analizler başta olmak üzere, ülke ihtiyaçları ve kurum projeleri ihtiyaçlarının karşılanması için gıda, metal, toprak, su, çevre, bitki numunelerinde her türlü radyoaktivite ve element analizi, radyoaktivite ölçme, analitik ölçme, numune alma, numuneyi analize hazırlama, ölçme değerlendirme, raporlama hizmetlerini yapma, ölçme ve analiz yöntemi ve standardı geliştirme” dir.

  Birimler:

 • Sağlık Fiziği Bölümü

  Görevleri, “iyonize radyasyonun madde ve canlı ile etkileşimine dayalı uygulamalar alanında, başta ÇNAEM olmak üzere çalışanların, toplumun ve çevrenin radyasyondan korunması için gereken her türlü denetleme, kontrol, tedbir ve gerekli acil müdahalelerin uygulanması, radyasyondan korunma hizmetleri, radyasyon çalışanları için gerekli eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, radyasyonun biyolojik etkileri üzerinde uygulamalı araştırmalar yapmak ve her türlü biyolojik dozimetre, sitogenetik, radyobiyoloji çalışmalarını yürütmek, ilgili konularda personel yetiştirilmesi, uzmanlık alanlarında Merkez Müdürlüğüne ve Kurum Başkanlığına teknik danışmanlık sağlanması ile ilgili görevlerin yerine getirilmesi” dir.

  Birimler:

İlgili İçerik