Bağlı Kuruluşlar

 • Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi

  Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ANAEM), 18.08.2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararının 30.09.2010 tarih ve 27715 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla kurulmuş olup, TAEK’in Beşevler yerleşkesinde üç bölüm ve iki şube ile faaliyetlerini  sürdürmektedir.


  ANAEM, TAEK Başkanlığının onayladığı stratejiler, planlar ve programlar çerçevesinde radyasyondan korunma, radyasyon güvenliği, nükleer güç, nükleer güvenlik, nükleer emniyet, nükleer güvence, nükleer teknoloji, nükleer/radyasyon uygulamaları gibi TAEK’in görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası eğitimler düzenleyerek bu alanlarda görev yapacak Kurum personeli ile Kurum dışı çalışanların yetiştirilmesini sağlamak, sayılan alanlarda kamuoyunu bilgilendirmek, etkin ve verimli bir eğitim ve kamuoyu bilgilendirme için gerekli araştırmaları yapmak ve diğer ilgili hizmetleri yerine getirmek üzere kurulmuştur. TAEK’in kuruluşundan beri sürdürmekte olduğu Kurum içi ve Kurum dışı eğitimlerin standartlaştırılması ve daha sistematik hale getirilmesi ve kamuoyu bilgilendirme faaliyetlerinin bir merkezde toplanması yoluyla etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması ANAEM’in hedefleri arasındadır.

  Bu kapsamda ANAEM’deki faaliyetler:

  • Eğitim Yönetimi Bölümü
  • Eğitim Uygulama Bölümü
  • Kamuoyu Bilgilendirme Bölümü

  tarafından yürütülmektedir.

  ANAEM’in Misyonu

  Nükleer alanda uzmanlık gerektiren konularda uygulamalar yapan personelin ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak yetiştirilmesi, vasıflandırılması ve belgelendirilmesi,

  • Bilim ve teknolojideki gelişmeler ve uygulamalar konusunda ilgili personelin bilgi edinmesi, adaptasyonunun sağlanması ve verimliliğinin artırılması,
  • Ülkenin nükleer alanda teknoloji transferi konusunda görev alacak personelin yetiştirilmesi sağlanarak  nükleer alanda bilgi birikimi ve işgücü potansiyeli oluşturulması,
  • Kurumun görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında kamuoyunun hızlı, etkin ve doğru olarak bilgilendirilmesidir.

  ANAEM’in Vizyonu

  • Ülke çapında nükleer alanda sürdürülen eğitimlerin standartlaştırılması ve sistematik hale getirilmesi,
  • ANAEM’in nükleer alanda eğitimler veren uluslararası geçerliliğe sahip merkez haline gelmesi,
  • TAEK’in düzenleyici ve denetleyici rolünün kamuoyu tarafından açık ve net olarak anlaşılmasının sağlanmasıdır.

   

 • Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi
  TR-1 Araştırma Reaktörü (1961)
  İnşa Edilen İlk Binalar ve Arazi (1962)
  ÇNAEM ve Çevresi (2004)

   

  Bilimsel ve teknolojik çalışmalar içerisinde çok önemli bir yeri bulunan nükleer bilimler ve nükleer teknoloji, karmaşık, hızlı gelişen, pahalı yatırımlar ve en önemli bilim dallarında çok sayıda nitelikli personel gerektiren disiplinler arası bir çalışma alanıdır.

  Türkiye, dünyadaki gelişmelere paralel olarak bu konunun önemini kavrayarak, 1955 yılında ABD ile atom enerjisini sivil amaçlarla kullanmada işbirliğini öngören bir anlaşma imzalamış, 1956 yılında bir araştırma reaktörü kurulması için çalışmalar başlatılmış, Küçükçekmece Gölü kenarındaki şimdiki arazi seçilmiş ve bir uzman kuruluş olarak Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu kurulmuştur (6821 sayılı kanun).

  1959 yılında ülkemizin ilk nükleer tesisi olan 1 MW gücündeki TR-1 araştırma reaktörünün temeli atılmış, 12/08/1960 tarihli AEK toplantısının 4 numaralı kararıyla "atom reaktörü" projesinin ismi, bulunduğu yere ve verilen görevlere izafeten "Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi" olarak belirlenmiştir. 06/01/1962 tarihinde saat 19:14'te TR-1 araştırma reaktörü "kritik olmuş", 27/05/1962 tarihinde Cumhurbaşkanının katılımı ile resmi açılışı yapılarak Merkezin kuruluşu tamamlanmıştır. 

  1970'li yıllarda Türkiye'deki nükleer alandaki çalışmaların ve artan radyoizotop ihtiyacının karşılanması amacıyla aynı bina ve havuz içine daha yüksek güçlü ikinci bir reaktörün yapılmasına karar verilmiş ve TR-2 araştırma reaktörü 1984 yılında 5 MW gücünde tam kapasite hizmete alınmıştır. 1995 yılında reaktör binasının sismik değerlendirmesinin yapılması için reaktör çalışmaları düşük güce indirilmiştir. Reaktör düşük güçlerde test, analiz ve eğitim ihtiyaçlarına göre çalıştırılmaktadır.

  Kuruluşundan beri nükleer teknolojinin hemen her alanında faaliyet yürüten bir kamu kuruluşu olan ÇNAEM, yıllar boyunca gerek tesisler, gerek techizat, gerekse tecrübe sahibi insangücü bakımından önemli gelişmeler göstermiş, 2006 yılında faaliyet ve konular bakımından yeniden yapılanmaya gidilmiş ve 05/04/2012 tarihli ETKB Onayı ile Merkez Müdürlüğüne bağlı 6 ana hizmet birimi (Bölüm Başkanlığı) ve 5 İdari birim (Şube Müdürlüğü) oluşturulmuştur. Bölüm/Şube bilgileri organizasyon şemasında gösterilmiştir.

  TAEK'e bağlı olarak çalışan ÇNAEM, 2690 sayılı TAEK Kanunu'nda belirtilen esaslara uygun olarak ülkenin bilimsel, teknik ve ekonomik kalkınmasında nükleer enerjinin barışçı amaçlarla ülke yararına kullanılması için her türlü araştırma, geliştirme, uygulama, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmaktadır.


  İletişim >>

 • Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi

  SANAEM Tanıtım KitabıTAEK Bünyesindeki Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ANAEM) ve Ankara Nükleer Tarım ve Hayvancılık Araştırma Merkezi (ANTHAM) Bakanlar Kurulunun 13/06/2005 tarihli kararının 1/07/2005 tarihinde 25862 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanması ile birleştirilerek Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (SANAEM) adı ile yeniden kurulmuştur.

  1956 yılında 6821 sayılı yasa ile Başbakanlık'a bağlı olarak kurulan Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği, 1982 tarih ve 2690 sayılı kanunla Başbakan'a bağlı olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) adı ile yeniden yapılanmıştır.

  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na (TAEK) bağlı olan Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (SANAEM), Ankara-İstanbul yolu üzeri (D750 karayolu-E5) 40. km Saray mevkiinde bulunan yerleşkesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.


  Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliğine bağlı olarak 1961 yılında Ankara’da kurulan ve atom enerjisi ve teknolojisinin ülke yararına kullanılıp kalkınmaya katkıda bulunmasını sağlayacak temel ve uygulamaya yönelik araştırmaların yapılması amacıyla 1967 yılında yeniden yapılanan Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ANAEM), Fizik, Kimya, Tarım, Sağlık Fiziği ve Elektronik Bölümlerinde nükleer alanda temel ve uygulamalı araştırmalar yanında, eğitim faaliyetleri ile analiz hizmetlerini sürdürmüştür. Atom fiziği, katı-hal fiziği, malzeme fiziği, nötron fiziği, termonükleer fizik, nükleer ve analitik yöntemlerin kullanıldığı çevre kirliliği, nükleer yakıt ve endüstri kimyasına ilişkin araştırma ve analizler, dozimetri hizmetleri, 1990 yılına kadar ANAEM’in Beşevler’deki yerleşkesinde, 1990-1999 yılları arasında, Kazan ilçesine bağlı Saray köyünde, 650 dönümlük arazide bulunan Sarayköy yerleşkesinde sürdürülmüştür. Ayrıca 1993 yılında, endüstriyel alanda tek kullanımlık tıbbi malzemelerin sterilizasyonu amacıyla TAEK bünyesinde bu merkeze bağlı Gama Işınlama Tesisi kurulmuştur.

  Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda tarım ve hayvancılık alanındaki araştırmalar Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ANAEM) bünyesinde 1970 -1978 yılları arasında Tarımsal ve Biyolojik Radyoizotop Uygulama Grubunda yürütülmüştür. Tarım alanındaki araştırmalar 1978-1984 yılları arasında Nükleer Tarım Bölümünde yürütülmüştür. Nükleer Tarım Bölümü Nükleer Tarım Araştırma Merkezine dönüştürülmüş ve Radyobiyoloji, Radyoizotop Uygulama Bölümleri ile faaliyetlerini sürdürerek  1990 yılında Kazan ilçesine bağlı Sarayköy yerleşkesine, taşınmıştır. 1991 yılında tekrar ANAEM bünyesinde Nükleer Tarım Araştırma Enstitüsü ve daha sonrada Tarım Bölümü adı altında araştırma ve eğitim faaliyetlerini 1999 yılına kadar sürdürmüştür.

  Hayvancılık alanındaki araştırmalar 1978 –1981 yılları arasında Hayvancılıkta Radyoizotop Uygulama Bölümünde sürdürülmüş, 1981 yılında Lalahan Hayvan Sağlığı Nükleer Araştırma Enstitüsü (LHSNAE ) kurulmuştur. 1999 yılında  Lalahan Hayvan Sağlığı Nükleer Araştırma Enstitüsü ile Ankara   Nükleer  Araştırma  ve  Eğitim  Merkezi’nin Tarım Bölümü birleştirilerek Ankara Nükleer Tarım ve Hayvancılık Araştırma Merkezi (ANTHAM) kurulmuştur. Merkez, verim artışı sağlamakta geleneksel yöntemlerle çözümü mümkün olmayan tarım, hayvancılık ve gıda ile ilgili problemlerde nükleer ve ileri teknikleri kullanarak araştırmalar ve eğitim faaliyetlerini sürdürmüştür.

  Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ANAEM) ve Ankara Nükleer Tarım ve Hayvancılık Araştırma Merkezi (ANTHAM) Bakanlar Kurulunun 13.06.2005 tarihli kararının 01.07.2005 tarihinde 25862 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanması ile birleştirilerek Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (SANAEM) adı ile yeniden kurulmuştur. Merkez ülke genelinde ulusal ve uluslararası düzeyde nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılması ve nükleer bilim ve teknolojinin ülke ekonomisine katkıda bulunmasını sağlamak amacıyla benimsenen yeni nükleer enerji politikasını sürdürülebilir hale getirmeyi hedef seçmiş olup, bu hedefi  yakalamak için yeniden yapılandırma çalışmaları devam etmektedir.

  SANAEM farklı alanlarda yılların verdiği birikimi, mevcut personel alt yapısı, genişletilmiş cihaz envanteri, yenilenmiş laboratuvarları ile sahip olduğu misyon ve vizyonu çerçevesinde hızla kendi alanında iddialı bir mükemmeliyet merkezi olma yolunda ilerlemektedir. TAEK 2007 yılında EURAMET nezdinde “Radyonüklit Metroloji” alanında Görevlendirilmiş Kuruluş (Designated Institution) olarak deklare edilmiştir. Bu bağlamda da SANAEM, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi ile birlikte  bu alanda da yeni bir görev üstlenmiş ve 2008 yılında da bu yeni görevi kapsamında yoğun çalışmalarına devam etmiştir.Hedefimiz, nükleer alanda yenilikleri takip ederek, ülkemizde bu alanda yürütülecek çalışmaların dünya standartlarında sürdürülmesini temin etmek, ölçüm ve analiz konularında uluslararası alanda tanınır biraraştırma merkezi olmak, halkın ve

  çevrenin radyasyon güvenliğinin sağlanmasında verilen rutin hizmetlere daha yaygın bir ölçekte katkıda bulunmak, “Radyonüklit Metroloji” konusunda ülkemizin hak ettiği prestiji uluslararası arenada kazanabilmesini sağlamak ve ülkemizin bu alandaki önemli bir eksikliğini giderebilmeyi teminen gerekli alt yapıyı oluşturmaktır.

  İletişim >>

 • TAEK ÇNAEM Personel Belgelendirme Birimi (PBB)