2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 inci Maddesi Kapsamında Yapılan Yerleştirme İşlemine İlişkin Duyuru

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 inci maddesi kapsamında Kurumumuz kadrosuna yerleştirilen adayın, atamasının yapılabilmesi için 05 Şubat 2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar aşağıda belirtilen belgelerin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığına (Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:192 PK: 06510 Çankaya/ANKARA) şahsen, APS veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER

1. Başvuru Formu. (Ek-1)

2. 4,5x6 ebadında 4 adet renkli vesikalık fotoğraf.

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

4. Devlet Personel Başkanlığınca Kurumumuza yerleştiğine dair internet çıktısı.

5. Yerleştirmede kullanılan öğrenim belgesinin, APS veya kargo ile gönderecek adaylar için noter tasdikli örneği, şahsen teslim edecek adaylar için aslı ve bir adet fotokopisi. (Fotokopisi Kurumumuzca tasdik edilerek aslı iade edilecektir.)

6. Mal Bildirim Formu. (Ek-2) (Önlü arkalı çıktı alınıp tek sayfa halinde doldurulup imzalanacaktır.)

7. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Ek-3) (Bilgisayar ortamında 2 nüsha olarak doldurulup imzalanacaktır. Nüfus cüzdanı suretini onaylayan kısmı boş bırakılacak olup, onaylama Kurumumuzca yapılacaktır.)

AÇIKLAMALAR: 

1. Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2. Ortaokul ve dengi, lise ve dengi öğrenimde hazırlık sınıfı okuyan veya normal öğrenim süresinden fazla okuyan adayların ilgili öğrenim belgesinin aslını veya noter tasdikli örneğini ibraz etmeleri halinde bu durumları derece/kademe ilerlemesi açısından değerlendirilecektir.

İlgili İçerik