Dozimetri Hizmeti Alan Kuruluşların Dikkatine

 Bilindiği üzere Kurumumuz Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinin yanı sıra 24/3/2000 tarihli ve 23999 sayılı Resmi Gazete’de yayımlananRadyasyon Güvenliği Yönetmeliği’nin 21inci maddesi uyarınca Kurumumuz tarafından yayımlanmış olan Dozimetri Hizmeti Verecek Kuruluşlara İlişkin Usul ve Esaslar hükümleri çerçevesinde uygunluk belgesi almış olan kuruluşlar tarafından (http://www.taek.gov.tr/radyasyon-guvenligi/uygunluk-belgesi-islemleri/414-dozimetri-hizmeti.html) dozimetri hizmeti verilmektedir.

Söz konusu kuruluşlar tarafından dozimetrelerin değerlendirilmesi sonucu elde edilen veriler mesleki ışınlamaların takibini teminen Merkezi Doz Kayıt Sistemi’ne aktarılmaktadır.

Bu kapsamda dozimetri hizmeti veren kuruluşlar, dozimetrelerin dağıtılması, iade edilmesi, okunması, değerlendirilmesi, doz sonuç raporlarının oluşturulması, gerekli kayıtların tutulması ve verilerin merkezi doz kayıt sistemine aktarılması işlemlerini yürütmektedir.

Bu işlemlerin yürütülmesi sürecinde, dozimetrelerinde aylık 2 mSv’lik inceleme düzeyi dozu üzerinde değer tespit edilmiş olan kişilerin bu dozları hangi koşullarda (gerçek çalışma koşulları/dozimetrelerinin hatalı kullanımı/dozimetrenin kasıtlı ışınlanması) aldıklarının belirlenmesine yönelik olarak dozimetri servisleri tarafından hizmet verdikleri kuruluşlara, radyasyondan korunma sorumlusu koordinatörlüğünde dozimetri kullanıcısı tarafından doldurularak her ikisi tarafından imzalanması gereken araştırma formları gönderilmektedir.

Ancak araştırma formlarının ilgili Usul ve Esasların 8inci maddesi uyarınca 15 gün içinde hizmet alınan dozimetri servisine iletilmesi gerekmesine rağmen zaman zaman  bu hususun yerine getirilmediği müşahede edilmektedir.

Bu sebeple, dozimetri hizmeti veren kuruluşlar, inceleme düzeyi dozu üzerinde değer tespit edilmiş olan kişilerin değerlendirme raporlarını hazırlayarak Kurumumuza zamanında ulaştırmakta güçlük çekmektedirler.

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği hükümleri gereğince radyasyonla çalışanlar için belirlenmiş yıllık radyasyon doz sınırlarının aşılmamasının temin edilebilmesi için, Kurumumuzdan lisanslı kuruluşların lisans sahiplerinin ve radyasyondan korunma sorumlularının söz konusu Yönetmeliğin görev ve sorumluluklar ile ilgili hükümlerini yerine getirmelerinde en önemli hususların başında gelen kişisel doz takibinin akamete uğramaması ve dolayısı ile lisans iptaline kadar gidebilecek bir sürecin yaşanmasına yol açılmaması için, hizmet aldıkları dozimetri kuruluşlarının kendilerine gönderdikleri araştırma formlarını doğru bilgileri içerecek şekilde eksiksiz doldurarak zamanında ilgili kuruluşlara ulaştırılmasında titizlik göstermeleri gerekmektedir.

 

Önemle duyurulur.