Radyasyondan Korunma Eğitimi Verecek Kuruluşların Onay Başvuru Ve Ücretine Dair Bilgilendirme

Bilindiği üzere, “Radyasyondan Korunma Eğitimlerinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” 03.05.2013 tarihinde Başkanlık Makamınca imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Usul ve Esasların 27 nci Maddesi gereğince TAEK tarafından uygunluğu onaylanan eğitim kuruluşlarına Onay Belgesi verilecektir.

Bu kapsamda Usul ve Esasların 30 ve 31 inci maddelerine istinaden “TAEK Temel Mal ve Hizmetlerin Ücretleri Listesi”ne göre ücretlendirilecek hizmetin adı ”Radyasyondan Korunma Eğitimi Verecek Kuruluşların Onay Başvuru Ücreti”dir. 

Radyasyondan Korunma Eğitimi vermek için onay talep eden kuruluş TAEK’in belirleyeceği usullere göre gerekli bilgi, belge ve eğitim konularını içeren başvuru dosyasını TAEK’e sunmakla yükümlüdür.

Başvuru dosyası aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir.

1-Başvuru dilekçesi,

2-Başvuran kuruluşun kuruluş belgeleri(Ticaret sicil gazetesi, dernek tüzüğü, vakıf senedi vb.), temsile yetkili kişilerin imza sirküleri,

3- Başvuran kuruluşun şirket olması halinde ticaret odaları veya ticaret ve sanayi odalarından birisine kayıtlı olduğuna dair belge,

4- Eğitim mekanı hakkında bilgi,

5- Eğitimde görev alacak eğiticilerin özgeçmiş, diploma, nükleer alanda aldığı eğitim ve iş deneyimlerini gösteren bilgi ve belgeler,

6- Eğitim programı ve kullanılacak ders notları (TAEK’in vermiş olduğu eğitimlere ait program ve ders içeriklerine eşdeğer seviyede)

7- Eğitimlerde kullanılacak radyasyon kaynaklarına ilişkin lisans belgeleri örneği,

8- Onay başvurusu ücretinin TAEK’in hesabına yatırıldığını gösteren belge.

 

Başvuru dosyası ile ilgili yapılan değerlendirme sonucunda TAEK tarafından uygunluğu onaylanan eğitim kuruluşlarına “Onay Belgesi” verilir. Onay belgesi TAEK Başkanı tarafından imzalanır ve 5 yıl süreyle geçerlidir.

 

 

 

İlgili İçerik