SANAEM

 • Nükleer ve ileri tekniklerin toprak verimliliği ve bitki beslemede kullanılması,
 • Nükleer ve ilgili tekniklerle tarımsal ürünlerde bitki koruma problemlerinin çözüm yolları,
 • Nükleer ve analitik teknikler  kullanılarak arkeolojik, jeolojik ve organik kökenli numunelerin  tarihlendirilmesi,
 • Avrupa bölgesinde kültürel varlık eserlerinin karakterizasyonu ve korunması için nükleer tekniklerin kullanılması,
 • Endüstriyel atık suların radyasyon prosesi teknolojisiyle arıtılması,
 • Toplam diyette Sr-90, C-14  ve Cs-137 aktivitelerinin çift porsiyon numune toplama ve hazırlama tekniği kullanılarak sıvı sintilasyon ve gama spektrometrik yöntemlerle belirlenmesi,
 • Türkiye’deki mineral (maden suyu) ve içmece sularının 226Ra, 234U, 238U ve 210Po aktivitelerinin belirlenmesi ve yüklenmiş etkin dozlarının hesaplanması,
 • Radyonüklit metrolojisi altyapısının geliştirilmesi,
 • Çevresel radyoaktivitenin izlenmesine yönelik imkân ve kabiliyetin artırılması,
 • Işınlanmış gıdalarda patojen mikroorganizma tespiti için genetik metotların geliştirilmesi,
 • Işınlanmış gıdaların tespiti,
 • Narenciye grubu meyvelerde karantina amaçlı ışınlamanın gıda kalitesi ve hijyeni üzerine etkisinin araştırılması,
 • Radyasyon  mikrobiyolojisi araştırma faaliyetleri,
 • Moleküler genetik araştırma faaliyetleri,
 • İnternal dozimetri araştırma faaliyetleri,
 • Hayvansal ve bitkisel ürünlerde radyonüklidlerin izlenmesi ve besin zincirine geçişlerini azaltan stratejilerin geliştirilmesi,
 • Hastalık etkeni taşıyan kenelerin steril böcek tekniği kullanılarak kontrolü,
 • Cryptosporidium sp. Ookistlerinin elektron demeti (E-beam) ışınlama ile İnaktivasyonu, evsel atıksularda bulunan östrojenlerin gama ve elektron demeti (E-beam) ışınlama ile  parçalanması,
 • Kültür bitkilerinde mutasyon ıslahı,
 • ODAK-3K cihazı ile plazma ve füzyon çalışmaları,
 • Yapay ve doğal dozimetrik malzeme araştırılması, geliştirilmesi ve detektör malzemesi ile doz ölçüm tekniklerinin uygulamaları,
 • Selüloz, şeker ve kemik içeren ışınlanmış gıda maddelerinin ESR tekniği  ile tespiti,
 • Jeolojik, arkeolojik ve antropolojik örneklerin ESR ve TL/OSL teknikleri  ile tarihlendirilmesi,
 • Yeni dozimetrik materyallerin  üretimi ve geliştirilmesi,
 • Işınlanmış gıda maddelerinin TL tekniği ile  tespiti,
 • Endüstriyel atık sularının ve baca gazlarının radyasyon prosesi teknolojisiyle arıtılması,
 • 3 x 592 GBq Am-Be Nötron hücresinde nükleer veri ölçümleri,
 • Eylemsizlik elektrostatik sıkıştırma (IEC) cihazı ile plazma ve füzyon çalışmaları,
 • Proton Hızlandırıcı Projesi.

İlgili İçerik